Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Convolvulus coelesyriacus Κονβόλβουλους Κοιλησυριακός
Convolvulus cantabrica
Convolvulus boissieri suendermannii Κονβόλβουλος του Σουέντερμαν
Convolvulus boissieri parnassicus Κονβόλβουλος του Παρνασσού
Convolvulus betonicifolius betonicifolius
Convolvulus arvensis
Convolvulus argyrothamnos Κονβόλβουλος ο αργυρόθαμνος
Convolvulus althaeoides tenuissimus
Convolvulus althaeoides althaeoides
Convallaria majalis
Consolida uechtritziana Κονσολίντα η Ουεχτριζιανή
Consolida tuntasiana Κονσολίντα του Τούντα
Consolida tenuissima Κονσολίντα η λεπτότατη
Consolida samia Κονσολίντα της Σάμου
Consolida regalis regalis Κονσολίντα η βασιλική
Consolida regalis paniculata Κονσολίντα φοβοειδής
Consolida orientalis phrygia Κονσολίντα της Φρυγίας
Consolida orientalis orientalis Κονσολίντα η ανατολική
Consolida hellespontica Κονσολίντα του Ελλησπόντου
Consolida brevicornis Κονσολίντα η βραχυκέρατη