Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Linum trigynum
Linum usitatissimum
Linum virgultorum
Listera ovata
Lithodora diffusa
Lithodora hispidula hispidula
Lithodora zahnii
Lithospermum goulandriorum
Lithospermum officinale
Lithospermum purpureocaeruleum
Lobularia libyca
Lobularia maritima
Logfia arvensis
Logfia gallica
Logfia minima
Lolium perenne
Lolium rigidum lepturoides
Lolium rigidum rigidum
Lolium temulentum
Lophochloa cristata