Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Scabiosa triniifolia
Scabiosa tenuis
Satureja myrtifolia
Salvia verticillata
Scabiosa sphaciotica
Scabiosa sicula
Sedum reflexum
Satureja juliana
Salvia verbenaca
Salvia aethiopis
Scabiosa epirota
Sedum magellense
Sedum litoreum
Satureja incana
Sedum hispanicum
Salvia teddii
Sedum ochroleucum
Sedum praesidis
Sedum erythraeum
Sedum dasiphyllum