Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Sedum alpestre
Sedum reflexum
Sedum annuum
Sedum apoleipon
Sedum atratum
Sedum caespitosum
Sedum cepaea
Sedum confertiflorum
Salsola kali
Sedum dasiphyllum
Sedum erythraeum
Satureja graeca
Salvia ringens
Sedum hispanicum
Satureja graveolens
Sempervivum ciliosum
Sedum litoreum
Sedum magellense
Sedum ochroleucum
Silene densiflora