Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Hypericum triquetrifolium
Hypericum vesiculosum
Hypochoeris achyrophorus
Hypochoeris cretensis
Hypochoeris glabra
Hypochoeris maculata
Hypochoeris radicata
Hypochoeris tenuiflora
Himantoglossum samariense
Hornungia petraea
Helicotrichon convolutum heldreichii
Haberlea rhodopensis
Hainardia cylindrica
Halacsya sendtneri
Hammatolubium lotoides
Haplophyllum balcanicum
Haplophyllum boissieranum
Haplophyllum buxbaumii
Haplophyllum coronatum
Hedypnois cretica cretica