Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Hypochoeris glabra
Hypochoeris maculata
Hypochoeris radicata
Hypochoeris tenuiflora
Hypericum tetrapterum Υπερικό το τετράπτερο
Hypophthalmichthys molitrix Ασημοκυπρίνος
Himantoglossum samariense
Heodes ottomanus Ηόδης ο Οθωμανός
Heodes virgaurea Ηόδης η χρυσόβεργα
Hipparchia aristaeus Ιππαρχία ο Αρισταίος
Hipparchia delattini Ιππαρχία η Ντελατίνιος
Hypodryas maturna Υποδρυάς η …
Haematopus ostralegus Στρειδοφάγος
Halcyon smyrnensis Σμυρνοαλκυόνα
Haliaeetus albicilla Θαλασσαητός
Hieraaetus pennatus Σταυραητός
Hippolais olivetorum Λιοστριτσίδα
Hirundo rupestris Βραχοχελίδονο
Hoplopterus spinosus Αγκαθοκαλημάνα
Huso huso Μουρούνα