Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Onopordum tauricum
Onopordum messeniacum
Onopordum majorii
Onopordum laconicum
Onopordum illyricum cardunculus
Onopordum illyricum illyricum
Onopordum caulescens caulescens
Onopordum caulescens atticum
Onopordum bracteatum bracteatum
Onopordum bracteatum myriacanthum
Onopordum bracteatum ilex
Onopordum bracteatum creticum
Onopordum argolicum
Onopordum acanthium parnassicum
Onopordum acanthium acanthium
Ononis viscosa sieberi
Ononis viscosa breviflora
Ononis verae
Ononis variegata
Ononis spinosa spinosa