Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Bubalus bubalis Βούβαλος
Physeter macrocephalus Φυσητήρας
Myotis capaccinii Ποδαρομυωτίδα
Nyctalus lasiopterus Μεγάλος νυχτοβάτης
Ondatra zibethicus Οντάνδρα
Myotis daubentoni Μυωτίδα του Νταουμπέντον
Eptesicus serotinus Τρανονυχτερίδα
Apodemus flavicollis Κρικοποντικός
Myotis brandtii Μυωτίδα του Μπραντ
Grampus griseus Σταχτοδέλφινο
Dama dama Πλατώνι της Ρόδου
Apodemus agrarius Αγροπόντικας
Dolomys bogdanovi Δολόμυς
Mesoplodon bidens Φάλαινα του Σόνερμπυ
Meles meles Ασβός
Micromys minutus Νανοπόντικας
Mesocrisetus auratus Μεσοκρικητός
Microtus epiroticus Αρουραίος της Ηπείρου
Microtus feltini Αρουραίος του Φελτίνι
Plecotus auritus Ωτονυχτερίδα