Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Ulmus glabra Βουνοφτελιά
Ulmus laevis Δασοφτελιά
Ulmus minor canescens Φτελιά η πολιά
Ulmus minor minor Καραγάτσι
Ulmus procera Φτελιά η πρώτιστη
Umbilicus albido-opacus
Umbilicus chloranthus
Umbilicus erectus
Umbilicus horizontalis
Umbilicus intermedius
Umbilicus parviflorus
Umbilicus rupestris
Urginea maritima
Urospermum picroides
Urtica dioica dioica
Urtica dubia
Urtica pilulifera
Urtica urens
Utricularia minor
Utricularia vulgaris