Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Jasione heldreichii
Jasione jankae
Jasione laevis orbiculata
Johrenia distans
Jovibarba heuffelii
Juncus acutus acutus
Juncus alpinus alpinus
Juncus anceps
Juncus articulatus
Juncus atratus
Juncus bufonius
Juncus capitatus
Juncus compressus
Juncus conglomeratus
Juncus effusus
Juncus fontanesii pyramidatus
Juncus gerardi gerardi
Juncus heldreichianus
Juncus hybridus
Jankaea heldreichii