Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Abies alba Χτενοέλατο
Abies borisii-regis Μακεδονικό έλατο
Abies cephalonica Κεφαλλονίτικο έλατο
Ablepharus kitaibelii fabichi Αβλέφαρος
Ablepharus kitaibelii kitaibelii Αβλέφαρος
Abramis brama Λεστιά
Abutilon theophrastii Αβούτιλο του Θεοφράστου
Acantholimon echinus creticum Ακανθολιμών ο κρητικός
Acantholimon echinus echinus Ακανθολιμών ο εχίνος
Acantholimon echinus lycaonicum Ακανθολιμών το λυκαονικό
Acanthus balcanicus
Acanthus spinosus
Accipiter brevipes Σαΐνι
Accipiter gentilis butoides Διπλοσάινο
Accipiter gentilis gentilis Διπλοσάινο
Accipiter nisus nisus Τσιχλογέρακο
Aceras anthropophorum
Acer campestre Σφενδάμι πεδινό
Acer heldreichii heldreichii Αγριοπλάτανος
Acer monspessulanum monspessulanum Σφενδάμι του Μονπελιέ