Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα OROS ZIREIA (KYLLINI)
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR2530006
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Κορινθίας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 20479.08
Χερσαία Έκταση (ha) 20479.08
Συνολική Περίμετρος (km) 76.9
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 2365.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 558.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου In the forest altitudinal levels of Mount Kyllini the Abies cephalonica forests occupy great areas, followed by Pinus nigra subsp. pallasiana forests. The Flampouritsa gorge is crossed by the Sithos river and it is characterized by Abies cephalonica and Pinus nigra ssp. pallasiana forests, hydrophilous facies of the montane conifer forests present Platanus orientalis, limestone rocky habitats and open-stripped grasslands in the higher altitudinal levels in the transition to the above the timberline vegetation. The medium altitudinal levels (600-800m) are characterized by remnant deciduous forest stands with Quercus pubescens and great areas of cultivated land.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες An area very rich in birds of prey, the rarest being the Lanner Falcon (Falco biarmicus). Other species include the Golden and Short-toed Eagle and the Peregrine Falcon. The population of Rock Partridges (Alectoris graeca) is quite good, even though hunting pressure is high. Forest species of interest include the White-backed Woodpecker (Dendrocopos leucotos), found in few localities around the Peloponnese, and the Red-Backed Shrike (Lanius collurio) that nests in good numbers.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα The dense development of a forest road network even in the most isolated localities of Mt. Kyllini is the most direct factor of the degradation and restriction of the forest coverage for the habitats above 1000 m. The fires which occurred within the Supra-Mediterranean vegetation zones and especially within and around the Flampouritsa gorge, destroyed great surfaces of Abies cephalonica and Pinus nigra forests and has seriously affected the animal populations. In some cases, especially in the south slopes of Mount Kyllini the overgrazing seems to be the most effective factor contributing to the degradation and total disappearance of forests at altitudes over 1500 m. On the above the timberline habitats, grazing may be considered as a coevolution factor of the vegetation of the open stripped grasslands with climatic stresses. Intensive hunting is the most serious threat for the Rock Partridge while illegal shooting is the main cause for the decline of birds of prey.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Abies borisii-regis (Μακεδονικό έλατο)
Abies cephalonica (Κεφαλλονίτικο έλατο)
Acantholimon echinus echinus (Ακανθολιμών ο εχίνος)
Acer heldreichii heldreichii (Αγριοπλάτανος)
Achillea umbellata monocephala
Adonis cyllenea
Alkanna methanaea
Amelanchier chelmea (Αμελάνχιερ του Χελμού)
Anthemis cretica cretica
Anthyllis vulneraria bulgarica
Arabis subflava
Arenaria filicaulis graeca
Asperula arcadiensis
Asperula boissieri
Asperula lutea
Aster alpinus
Astragalus drupaceus
Aurinia moreana
Beta nana
Biarum spruneri
Campanula radicosa
Campanula topaliana cordifolia
Centaurea amplifolia
Centaurea raphanina mixta
Cerastium candidissimum
Chaerophyllum heldreichii
Cirsium hypopsilum
Convolvulus libanoticus (Κονβόλβουλος του Λιβάνου)
Crataegus pycnoloba
Crocus biflorus melantherus
Dianthus androsaceus
Dianthus biflorus
Dianthus integer minutiflorus
Dianthus mercurii
Dianthus serratifolius abbreviatus
Draba lacaitae
Ebenus sibthorpii (Έβενος του Σιμπθόρπ)
Echinops sphaerocephalus taygeteus
Erodium chrysanthum
Erysimum cephalonicum
Erysimum pectinatum
Festuca jeanpertii
Fritillaria graeca
Galium cyllenium
Galium peloponnesiacum
Geocaryum peloponnesiacum
Globularia stygia (Γκλομπουλάρια της Στύγας)
Helianthemum hymettium (Ηλιάνθεμο του Υμηττού)
Inula verbascifolia methanea
Laserpitium pseudomeum
Lilium chalcedonicum
Lysimachia serpyllifolia
Minuartia confusa
Minuartia juniperina
Minuartia pichleri
Minuartia stellata
Minuartia verna attica
Onobrychis ebenoides
Ornithogalum atticum
Paronychia albanica graeca
Petrorhagia phthiotica
Poa thessala
Rhamnus sibthorpianus (Ράμνος του Σίμπθορπ)
Rindera graeca
Saxifraga sibthorpii
Scorzonera crocifolia
Sideritis clandestina clandestina
Silene auriculata
Silene congesta
Silene radicosa
Solenanthus stamineus
Teucrium aroanium (Τεύκριο των Αροανίων)
Thamnosciadium junceum
Thlaspi graecum
Thymus leucotrichus leucotrichus
Trifolium parnassi
Trinia frigida
Valeriana olenaea
Verbascum cylleneum
Verbascum daenzeri
Verbascum epixanthinum
Verbascum speciosum megaphlomos
Veronica thymifolia
Viola chelmea
Viola graeca
Viola mercurii
Αξιόλογα Θηλαστικά
Cricetulus migratorius atticus (Νανοκρικετός)
Dryomys nitedula wingei (Δεντρομυωξός)
Lepus europaeus carpathous (Λαγός της Καρπάθου)
Martes foina (Κουνάβι)
Meles meles (Ασβός)
Mustela nivalis galinthias (Νυφίτσα)
Myotis myotis (Τρανομυωτίδα)
Rhinolophus hipposideros (Μικρορινόλοφος)
Αξιόλογα Πτηνά
Alauda arvensis arvensis (Σταρήθρα)
Alectoris graeca (Πετροπέρδικα)
Anthus campestris campestris (Χαμοκελάδα)
Apus apus apus (Σταχτάρα)
Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός)
Bubo bubo bubo (Μπούφος)
Buteo buteo buteo (Γερακίνα)
Caprimulgus europaeus (Γυδοβυζάχτρα)
Charadrius dubius (Ποταμοσφυριχτής)
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Circus aeruginosus (Καλαμόκιρκος)
Columba oenas oenas (Φασσοπερίστερο)
Columba palumbus palumbus (Φάσσα)
Coturnix coturnix (Ορτύκι)
Delichon urbica urbica (Σπιτοχελίδονο)
Dendrocopos leucotos lilfordi (Λευκονώτης)
Dendrocopos medius medius (Μεσοτσικλητάρα)
Emberiza hortulana (Βλάχος)
Emberiza melanocephala (Αμπελουργός)
Falco biarmicus feldeggi (Χρυσογέρακο)
Falco eleonorae (Μαυροπετρίτης)
Falco peregrinus brookei (Πετρίτης)
Falco vespertinus (Μαυροκιρκίνεζο)
Hippolais pallida elaeica (Ωχροστριτσίδα)
Hirundo rustica rustica (Χελιδόνι)
Lanius collurio collurio (Αητόμαχος)
Lanius minor (Γαϊδουροκεφαλάς)
Lanius senator senator (Κοκκινοκέφαλος)
Lullula arborea arborea (Δεντροσταρήθρα)
Merops apiaster (Μελισσοφάγος)
Monticola saxatilis (Πετροκότσυφας)
Motacilla flava beema (Κιτρινοσουσουράδα)
Muscicapa striata neumanni (Σταχτομυγοχάφτης)
Oenanthe hispanica (Ασπροκώλα)
Oriolus oriolus oriolus (Συκοφάγος)
Otus scops (Γκιώνης)
Pernis apivorus (Σφηκιάρης)
Riparia riparia riparia (Οχθοχελίδονο)
Scolopax rusticola (Μπεκάτσα)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Algyroides moreoticus (Πελοπονησσιακή σαύρα)
Bufo viridis viridis (Πρασινόφρυνος)
Coluber gemonensis gemonensis
Hyla arborea arborea (Δεντροβάτραχος)
Podarcis muralis albanica (Αλβανική γουστέρα)
Rana graeca (Ελληνικός Βάτραχος)
Salamandra salamandra salamandra (Σαλαμάνδρα)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη