Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα AISTHITIKO DASOS KALAVRYTON
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR2320004
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Αχαϊας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 2386.08
Χερσαία Έκταση (ha) 2386.08
Συνολική Περίμετρος (km) 26.3
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1560.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 712.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Macchia vegetation, Abies cephalonica forests, phrygana communities, grasslands and plantations with Pinus nigra subsp. pallasiana and Robinia pseudoacacia constitute the vegetation complex of the examined landscape. Great surfaces of previously cultivated land have been abandoned and progressive succession of vegetation communities has already started (meadows and phrygana). This is a site where alternate topography is observed and the above mentioned vegetation types occur in mixed compositions and give a special character in this landscape.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες The protective role of this site (including the forests), the aesthetic and tourist value, as well as its historical importance, contribute to the reasons for its conservation and preservation. Some vertebrate animal taxa, other than birds, have been recorded as occurring in this site including reptilian species mentioned in Appendix II of the Dircetive 92/43/EEC. Of the remaining taxa, which are characterized as Other and Greek Important taxa and fall into one or more motivation categories, some lizards and one carnivorous mammal are endemic to Greece (motivation B). All but one of these taxa (the exception is the fox Vulpes v. hellenica) are included in the lists of the Bern Convention and one of them (the wildcat Felis silvestris) is also mentioned in the CITES Convention (motivation C). However, most of them are marked with motivation D for the following reasons: a) They are listed in the Greek Presidential Decree 67/1981 (except Rana ridibunda, Lepus europaeus, Vulpes v. hellenica, M. meles and F. silvestris). b) the wildcat is already evaluated by the CORINE-Biotopes Project, c) the newt Triturus vulgaris graecus and the lizard Podarcis taurica ionica are Balkan endemics, and d) the wildcat and the hare Lepus europaeus are very rare animals in Greece. The invertebrate species listed in section 3.3 with motivation C are protected by the Bern Convention. The invertebrate species listed in section 3.3 with motivation D are protected by the Greek Presidential Decree 67/1981. Pieris ergane is also included in the "Listing of biotopes in Europe according to their significance for invertebrates". Saturnia pyri is protected by the IUCN Red List and the European Red List of Globally Threatened Animals and Plants and it is included in the "Listing of biotopes in Europe according to their significance for invertebrates". Thersamonia thersamon and Pieris krueperi are included in the list of "Threatened Rhopalocera (butterflies) of Europe. Pyrgus alveus is protected by the IUCN Red List. Pieris krueperi is also included in the list of "Threatened Rhopalocera (butterflies) of Europe.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα Grazing and hunting constitute two of the major human activities which can lead to further degradation of the vegetation and the animal communities. The percentage of cultivated land has been decreased and much of it have been transformed into abandoned land. Fires are not so intensive. For the time being, the aesthetic forest of Kalavryta can considered a rather safe and well conserved site as being next to the town but it should be noted that reptiles, especially the snakes do suffer from negative human attitude towards them in Greece, and the same holds for mammals like Vulpes and Meles which are considered responsible for some poultry losses for example.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Abies cephalonica (Κεφαλλονίτικο έλατο)
Arenaria filicaulis graeca
Gypsophila nana
Αξιόλογα Θηλαστικά
Felis silvestris morea (Αγριόγατος του Μωριά)
Lepus europaeus carpathous (Λαγός της Καρπάθου)
Meles meles (Ασβός)
Αξιόλογα Πτηνά
Accipiter brevipes (Σαΐνι)
Accipiter gentilis butoides (Διπλοσάινο)
Accipiter nisus nisus (Τσιχλογέρακο)
Acrocephalus arundinaceus (Τσιχλοποταμίδα)
Actitis hypoleucos (Ποταμότριγγας)
Alauda arvensis arvensis (Σταρήθρα)
Alcedo atthis (Αλκυόνα)
Alectoris graeca (Πετροπέρδικα)
Anthus campestris campestris (Χαμοκελάδα)
Anthus pratensis pratensis (Λιβαδοκελάδα)
Anthus spinoletta littoralis (Νεροκελάδα …)
Anthus trivialis trivialis (Δενδροκελάδα)
Apus apus apus (Σταχτάρα)
Apus melba melba (Σκεπαρνάς)
Apus pallidus illyricus (Ωχροσταχτάρα)
Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός)
Aquila pomarina (Κραυγαητός)
Asio otus otus (Νανόμπουφος)
Athene noctua (Κουκουβάγια)
Bubo bubo bubo (Μπούφος)
Buteo buteo buteo (Γερακίνα)
Caprimulgus europaeus (Γυδοβυζάχτρα)
Carduelis cannabina bella (Φανέτο …)
Carduelis carduelis balcanica (Καρδερίνα η Βαλκανική)
Carduelis chloris aurantiiventris (Φλώρος …)
Carduelis spinus (Λούγαρο)
Certhia brachydactyla brachydactyla (Καμποδεντροβάτης)
Cettia cetti cetti (Ψευταηδόνι)
Charadrius dubius (Ποταμοσφυριχτής)
Cinclus cinclus aquaticus (Νεροκότσυφας)
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Circus aeruginosus (Καλαμόκιρκος)
Coccothraustes coccothraustes (Κοκκοθραύστης)
Columba livia gaddi (Αγριοπερίστερο)
Columba oenas oenas (Φασσοπερίστερο)
Columba palumbus palumbus (Φάσσα)
Coracias garrulus (Χαλκοκουρούνα)
Corvus corax corax (Κόρακας)
Corvus corone cornix (Κουρούνα)
Corvus monedula soemmerringi (Κάργια)
Coturnix coturnix (Ορτύκι)
Cuculus canorus (Κούκος)
Delichon urbica urbica (Σπιτοχελίδονο)
Dendrocopos leucotos lilfordi (Λευκονώτης)
Dendrocopos major pinetorum (Παρδαλοτσικλητάρα)
Dendrocopos medius medius (Μεσοτσικλητάρα)
Emberiza cia (Βουνότσιχλονο)
Emberiza cirlus (Σιρλοτσίχλονο)
Emberiza hortulana (Βλάχος)
Emberiza melanocephala (Αμπελουργός)
Eremophila alpestris balcanica (Χιονάδα)
Erithacus rubecula balcanica (Κοκκινολαίμης των Βαλκανίων)
Falco biarmicus feldeggi (Χρυσογέρακο)
Falco columbarius (Νανογέρακο)
Falco eleonorae (Μαυροπετρίτης)
Falco naumanni (Κιρκινέζι)
Falco peregrinus brookei (Πετρίτης)
Falco subbuteo (Δεντρογέρακο)
Falco tinnunculus (Βραχοκιρκίνεζο)
Falco vespertinus (Μαυροκιρκίνεζο)
Ficedula albicollis (Κρικομυγοχάφτης)
Ficedula hypoleuca (Μαυρομυγοχάφτης)
Ficedula semitorquata (Δρυομυγοχάφτης)
Fringilla coelebs coelebs (Σπίνος)
Fringilla montifringilla (Χειμωνόσπινος)
Galerida cristata caucausica (Κατσουλιέρης)
Gallinago gallinago (Μεκατσίνι)
Gallinula chloropus (Νερόκοτα)
Garrulus glandarius atricapillus (Κίσσα μαυροκέφαλη)
Gyps fulvus (Όρνιο)
Hieraaetus fasciatus (Σπιζαητός)
Hieraaetus pennatus (Σταυραητός)
Hippolais icterina (Κιτρινοστριτσίδα)
Hippolais pallida elaeica (Ωχροστριτσίδα)
Hirundo daurica rufula (Δεντροχελίδονο)
Hirundo rustica rustica (Χελιδόνι)
Lanius collurio collurio (Αητόμαχος)
Lanius minor (Γαϊδουροκεφαλάς)
Lanius senator senator (Κοκκινοκέφαλος)
Loxia curvirostra (Σταυρομύτης)
Lullula arborea arborea (Δεντροσταρήθρα)
Luscinia megarhynchos (Αηδόνι)
Melanocorypha calandra calandra (Γαλιάντρα)
Merops apiaster (Μελισσοφάγος)
Miliaria calandra (Τσιφτάς)
Milvus migrans aegypticus (Τσίφτης Αιγυπτιακός)
Monticola saxatilis (Πετροκότσυφας)
Monticola solitarius (Γαλαζοκότσυφας)
Montifringilla nivalis nivalis (Χιονόστρουθος)
Motacilla alba alba (Λευκοσουσουράδα)
Motacilla cinerea (Σταχτοσουσουράδα)
Motacilla flava beema (Κιτρινοσουσουράδα)
Muscicapa striata neumanni (Σταχτομυγοχάφτης)
Oenanthe oenanthe oenanthe (Σταχτοπετρόκλης)
Oriolus oriolus oriolus (Συκοφάγος)
Otus scops (Γκιώνης)
Parus ater (Ελατοπαπαδίτσα)
Parus caeruleus caeruleus (Γαλαζοπαπαδίτσα)
Parus lugubris anatoliae (Ανατολικός κλειδωνάς)
Parus major aphrodite (Καλόγερος της Αφροδίτης)
Passer domesticus (Σπουργίτης)
Passer montanus montanus (Δεντροσπουργίτης)
Phoenicurus ochruros (Καρβουνιάρης)
Phoenicurus phoenicurus phoenicurus (Κοκκινονούρης)
Phylloscopus bonelli orientalis (Βουνοφυλλοσκόπος)
Phylloscopus collybita abietinus (Δενδροφυλλοσκόπος των ελάτων)
Phylloscopus sibilatrix (Δασοφυλλοσκόπος)
Phylloscopus trochilus acredula (Θαμνοφυλλοσκόπος)
Pica pica galliae (Καρακάξα)
Picus viridis viridis (Πρασινοτσικλητάρα)
Prunella collaris (Χιονοψάλτης)
Prunella modularis (Θαμνοψάλτης)
Pyrrhocorax graculus graculus (Κιτρινοκαλιακούδα)
Regulus ignicapillus (Βασιλίσκος)
Regulus regulus (Χρυσοβασιλίσκος)
Remiz pendulinus pendulinus (Σακουλοπαπαδίτσα)
Riparia riparia riparia (Οχθοχελίδονο)
Saxicola rubetra (Καστανολαίμης)
Saxicola torquata (Μαυρολαίμης)
Scolopax rusticola (Μπεκάτσα)
Serinus serinus (Σκαρθάκι)
Sitta europaea caesia (Δεντροτσοπανάκος)
Sitta neumayer neumayer (Βραχοτσοπανάκος)
Streptopelia decaocto (Δεκαοχτούρα)
Streptopelia turtur (Τριγώνι)
Strix aluco aluco (Χουχουριστής)
Sturnus vulgaris tauricus (Ψαρόνι του Ταύρου)
Sylvia atricapilla (Μαυροσκούφης)
Sylvia borin borin (Κηποτσιροβάκος)
Sylvia cantillans albistriata (Κοκκινοτσιροβάκος)
Sylvia communis communis (Θαμνοτσιροβάκος)
Sylvia curruca curruca (Λαλοτσιροβάκος)
Sylvia hortensis crassirostris (Δεντροτσιροβάκος)
Sylvia melanocephala melanocephala (Μαυροτσιροβάκος)
Tachybaptus ruficollis (Νανοβουτηχτάρι)
Tichodroma muraria muraria (Τοιχοδρόμος)
Tringa ochropus (Δασότριγγας)
Troglodytes troglodytes (Τρυποφράκτης)
Turdus merula aterrimus (Κότσυφας)
Turdus philomelos (Τσίχλα)
Turdus pilaris (Κεδρότσιχλα)
Turdus viscivorus (Τσαρτσάρα)
Tyto alba alba (Τυτώ)
Upupa epops epops (Τσαλαπετεινός)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Algyroides moreoticus (Πελοπονησσιακή σαύρα)
Elaphe quatuorlineata quatuorlineata (Λαφίτης)
Elaphe situla (Σπιτόφιδο)
Lacerta graeca (Γραικόσαυρα)
Lacerta trilineata cariensis (Τρανόσαυρα της Ικαρίας)
Malpolon monspessulanus insignitus (Σαπίτης)
Natrix natrix persa (Ντρόφιδο το Περσικό)
Podarcis peloponnesiaca lais (Γουστέρα της Βόρειας Πελοποννήσου)
Testudo hermanni hermanni (Ονυχοχελώνα)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Charaxes jasius (Χαράξης ο ιάσιος)
Cyaniris helena (Κουανίρις η Ελένη)
Papilio alexanor (Παπίλιο ο Αλεξάνωρ)
Pieris ergane (Πιερίς η Εργάνη)
Zerynthia polyxena (Ζερύνθια η Πολυξένη)
Σχόλια για τα είδη