Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα ELI KALODIKI, MARGARITI, KARTERI KAI LIMNI PRONTANI
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR2120006
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Θεσπρωτίας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 1807.98
Χερσαία Έκταση (ha) 1807.98
Συνολική Περίμετρος (km) 38.9
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 329.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 139.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου There are also Quercus frainetto dominated forests with the presence of Q. pubescens, Q. ceciliflora and Q. cerris.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες This is an important site for breeding waterbirds. Species of concern include Aythya nyroca.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα Threats include the dumping of waste, the expansion of agriculture, uncontrolled water extraction, water pollution, and hunting.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Accipiter nisus nisus (Τσιχλογέρακο)
Acrocephalus arundinaceus (Τσιχλοποταμίδα)
Alcedo atthis (Αλκυόνα)
Anas acuta (Ψαλίδα)
Anas platyrhynchos (Πρασινοκέφαλη)
Anas querquedula (Σαρσέλα)
Aquila pomarina (Κραυγαητός)
Ardea cinerea (Σταχτοτσικνιάς)
Ardeola ralloides (Κρυπτοτσικνιάς)
Aythya nyroca (Βαλτόπαπια)
Buteo buteo buteo (Γερακίνα)
Buteo rufinus rufinus (Αητογερακίνα)
Ciconia ciconia (Λευκοπελαργός)
Ciconia nigra (Μαυροπελαργός)
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Circus aeruginosus (Καλαμόκιρκος)
Circus cyaneus (Βαλτόκιρκος)
Cygnus olor (Κύκνος)
Falco naumanni (Κιρκινέζι)
Falco vespertinus (Μαυροκιρκίνεζο)
Ficedula albicollis (Κρικομυγοχάφτης)
Fulica atra (Φαλαρίδα)
Gyps fulvus (Όρνιο)
Himantopus himantopus (Καλαμοκανάς)
Hirundo rustica rustica (Χελιδόνι)
Lanius senator senator (Κοκκινοκέφαλος)
Milvus migrans aegypticus (Τσίφτης Αιγυπτιακός)
Neophron percnopterus (Ασπροπάρης)
Nycticorax nycticorax (Νυχτοκόρακας)
Philomachus pugnax (Μαχητής)
Plegadis falcinellus
Streptopelia turtur (Τριγώνι)
Sylvia cantillans albistriata (Κοκκινοτσιροβάκος)
Tachybaptus ruficollis (Νανοβουτηχτάρι)
Vanellus vanellus (Καλημάνα)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη