Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα ANTICHASIA ORI - METEORA
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR1440003
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Τρικάλων
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 60625.02
Χερσαία Έκταση (ha) 60625.02
Συνολική Περίμετρος (km) 130.4
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1406.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 101.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου The site includes the mountain complex Antichasia and the area of Kalambaka in the south and has forested hills and a river valley, formed at the rivers Lithaios and Mourgkas. The parent material of the rocks mainly consists of limestones and flyschs. The area is characterized by a mosaic morphology; the forests and arborescent matorrals and shrubs are situated in forest plots, each under a different ownership status. Regarding the vegetation, there are dry siliceous grasslands, broadleaved deciduous woodlands and alluvial and very wet riparian forests with Platanus orientalis, Salix alba and Alnus glutinosa, and brush. The dominant tree species in the deciduous forest is Quercus frainetto, mixing occasionaly with Q. cerris (code 41.762, Corine 91) or with Q. pubescens (code 41.733, Corine 91) and Q. cessiliflora also occur. It must be noted that in a large part of the site that used to be covered by oak forests in the past the vegetation is now degraded and the area is covered by herbaceous vegetation, while at places the parent rock material is revealed. The agricultural land, with cereals and vineyards, is extensive. The characteristic feature of the area of Kalambaka is the spectacular formation of the steep, bare rocks of Meteora. NOTE ON BIOGEOGRAPHIC REGION: Antichasia mountains (Meterizia 1382 m; Oxia 1416 m), characterized Quercion cerris and Fagetalia, could be considered part of the sub-continental and continental biogeographic region.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες The site is characterized of the presence of a variety of fairly well conserved arborescent and woody ecotypes. An exceptional feature of the area is its biodiversity; it is of great botanical and zoological value due to the presence of a large number of endemic and threatened species, legally protected at national and international level. More specifically the area has been characterized a one of the Important Bird Areas (IBA). In addition to the largest population of the species Neophron percnopteus in Greece, large populations of birds of prey also have been observed. The populations of eagles and owls are high. Regarding the other animal species, the populations of the mammalians are high and there are many species of reptiles. The presence of important invertebrates has also been observed. The flora has not been extensively studied yet. However, the presence of two stenoendemic species, Centaurea kalambakensis (at very small populations, at Meteora olny) and C. lactiflora (also small population. restricted at the area Koniskos village, N.E. of Kalambaka), as well as the geomorphology (e.g., Meteora) and the vegetation structure of the area, make the investigation of the flora very promising.In addition to its ecological value, the site has a great aesthetic and cultural value. The singular rock formations of Meteora have been disignated as a World Heritage Site (UNESCO). The historical importance of the site, closely related to the monasteries that are built on their tops (church tradition, byzantine art, agiography) should also be noted, since Meteora have been an important religious centre.OTHER IMPORTANT SPECIES WITH MOTIVATION D:Plants: Anthemis cretica ssp. cretica (Anthemis meteorica) is included in the he IUCN Red List of threatened species (1993), characterized as "Rare" and is protected by the Greek Law (Presidential Decree 67/81) .Mammals: Tadarida teniotis teniotis (also included in the CORINE checklist of threatened animals) Talpa romana, Glis glis argenteus, Mustela nivalis and Sciurus vulgaris are protected by the Greek Law (Presidential Decree 67/81); T. teniotis teniotis is included in the CORINE checklist of threatened animals (1988); Felis sylvestris and Canis lupus are considered a species of Community interest, the former included in Annex IV of the Directive 92/43/EEC and the latter is Annex II (for populations above the 39th meridian).Amphibians-Reptiles: The species Triturus alpestris, Coluber gemonensis, Lacerta viridis, Lacerta trilineata, Coronella austriaca, and Podarcis muralis are protected by the Greek Law (Presidential Decree 67/81); C. austriaca is also included in the CORINE checklist of threatened reptiles. Vipera ammodytes is protected by the Greek Law (Presidential Decree 67/81). Rana ridibunda is included in Annex V of the Directive 92/43/EEC.Invertebrates: the following lepidopters are considered threatened in Europe (Heath J., 1981; Dabrowski): Spialia phlomidis, Erynnis marloyi, Iolana iolas, Lasiomatta petropolitana, and Maculinea arion. Maculinea arion a rare and significant species (Koomen & van Helsdingen, 1993) is included in the he IUCN Red List of threatened species (1993), characterized as "Vulnerable" and in Annex IV of the Directive 92/43/EEC. Stylurus flavipes is a rare and significant species considered threatened and in need of protection in Europe (Koomen & van Helsdingen, 1993; Van Tol & Verdonk, 1988; Collins N.M. & Wells N.M., 1987 and is included in Annex IV of the Directive 92/43/EEC.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα The riparian forests are threatened. The trees of the old Platanus orientalis forests are being cut and, generally, the habitats of the area are in the danger of losing their initial structure. Human activities that include arable farming, stock farming, hunting, tourism and recreation constitute a threat to the populations of the animal and plant species. The large population of Neophron percnopteus is declining. The vultures and the eagles are threatened by the lack of food. Moreover, the endemic plant Centaurea lactiflora, found only near Koniskos village, is endangered.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Anthemis cretica cretica
Carex acuta
Centaurea kalambakensis
Centaurea lactiflora
Αξιόλογα Θηλαστικά
Capreolus capreolus (Ζαρκάδι)
Cervus elaphus (Ελάφι)
Felis silvestris morea (Αγριόγατος του Μωριά)
Glis glis argenteus (Δασομυωξός)
Lepus europaeus carpathous (Λαγός της Καρπάθου)
Lutra lutra (Βίδρα)
Martes foina (Κουνάβι)
Meles meles (Ασβός)
Mustela nivalis galinthias (Νυφίτσα)
Sciurus vulgaris ameliae (Σκίουρος Αμέλιος)
Sus scrofa (Αγριογούρουνο)
Tadarida teniotis (Νυχτονόμος)
Talpa caeca (Τυφλοσπάλακας)
Αξιόλογα Πτηνά
Accipiter brevipes (Σαΐνι)
Accipiter nisus nisus (Τσιχλογέρακο)
Alcedo atthis (Αλκυόνα)
Anas clypeata (Χουλιαρόπαπια)
Anthus spinoletta littoralis (Νεροκελάδα …)
Apus melba melba (Σκεπαρνάς)
Apus pallidus illyricus (Ωχροσταχτάρα)
Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός)
Aquila pomarina (Κραυγαητός)
Ardea cinerea (Σταχτοτσικνιάς)
Bubo bubo bubo (Μπούφος)
Burhinus oedicnemus oedicnemus (Πετροτριλίδα)
Buteo buteo buteo (Γερακίνα)
Buteo rufinus rufinus (Αητογερακίνα)
Calandrella brachydactyla (Μικρογαλιάντρα)
Caprimulgus europaeus (Γυδοβυζάχτρα)
Carduelis spinus (Λούγαρο)
Charadrius dubius (Ποταμοσφυριχτής)
Ciconia ciconia (Λευκοπελαργός)
Ciconia nigra (Μαυροπελαργός)
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Circus aeruginosus (Καλαμόκιρκος)
Coccothraustes coccothraustes (Κοκκοθραύστης)
Columba palumbus palumbus (Φάσσα)
Coracias garrulus (Χαλκοκουρούνα)
Cuculus canorus (Κούκος)
Delichon urbica urbica (Σπιτοχελίδονο)
Dendrocopos leucotos lilfordi (Λευκονώτης)
Dendrocopos medius medius (Μεσοτσικλητάρα)
Dendrocopos syriacus (Βαλκανοτσικλητάρα)
Dryocopus martius martius (Μαυροτσικλητάρα)
Emberiza caesia (Σκουρόβλαχος)
Emberiza hortulana (Βλάχος)
Emberiza melanocephala (Αμπελουργός)
Falco biarmicus feldeggi (Χρυσογέρακο)
Falco eleonorae (Μαυροπετρίτης)
Falco naumanni (Κιρκινέζι)
Falco peregrinus brookei (Πετρίτης)
Falco subbuteo (Δεντρογέρακο)
Ficedula semitorquata (Δρυομυγοχάφτης)
Fringilla coelebs coelebs (Σπίνος)
Gyps fulvus (Όρνιο)
Hieraaetus fasciatus (Σπιζαητός)
Hieraaetus pennatus (Σταυραητός)
Hippolais olivetorum (Λιοστριτσίδα)
Hippolais pallida elaeica (Ωχροστριτσίδα)
Hirundo daurica rufula (Δεντροχελίδονο)
Hirundo rustica rustica (Χελιδόνι)
Jynx torquilla torquilla (Στραβολαίμης)
Lanius collurio collurio (Αητόμαχος)
Lanius minor (Γαϊδουροκεφαλάς)
Lanius senator senator (Κοκκινοκέφαλος)
Lullula arborea arborea (Δεντροσταρήθρα)
Luscinia megarhynchos (Αηδόνι)
Merops apiaster (Μελισσοφάγος)
Milvus migrans aegypticus (Τσίφτης Αιγυπτιακός)
Motacilla alba alba (Λευκοσουσουράδα)
Motacilla cinerea (Σταχτοσουσουράδα)
Motacilla flava beema (Κιτρινοσουσουράδα)
Muscicapa striata neumanni (Σταχτομυγοχάφτης)
Neophron percnopterus (Ασπροπάρης)
Oenanthe hispanica (Ασπροκώλα)
Oenanthe oenanthe oenanthe (Σταχτοπετρόκλης)
Oriolus oriolus oriolus (Συκοφάγος)
Otus scops (Γκιώνης)
Pernis apivorus (Σφηκιάρης)
Phoenicurus phoenicurus phoenicurus (Κοκκινονούρης)
Phylloscopus bonelli orientalis (Βουνοφυλλοσκόπος)
Phylloscopus sibilatrix (Δασοφυλλοσκόπος)
Pyrrhocorax pyrrhocorax docilis (Κοκκινοκαλιακούδα)
Streptopelia turtur (Τριγώνι)
Sylvia atricapilla (Μαυροσκούφης)
Sylvia cantillans albistriata (Κοκκινοτσιροβάκος)
Sylvia communis communis (Θαμνοτσιροβάκος)
Tringa glareola (Λασπότριγγας)
Tringa ochropus (Δασότριγγας)
Turdus philomelos (Τσίχλα)
Upupa epops epops (Τσαλαπετεινός)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Coluber gemonensis gemonensis
Coronella austriaca austriaca (Ασινόφιδο)
Elaphe situla (Σπιτόφιδο)
Lacerta trilineata cariensis (Τρανόσαυρα της Ικαρίας)
Lacerta viridis meridionalis (Πρασινόσαυρα η …)
Podarcis muralis albanica (Αλβανική γουστέρα)
Testudo graeca ibera (Γραικοχελώνα)
Testudo hermanni hermanni (Ονυχοχελώνα)
Testudo marginata (Κρασπεδωτή χελώνα)
Triturus alpestris alpestris(t.a. veluchiensis) (Αλπικός Τρίτωνας)
Vipera ammodytes meridionalis (Οχιά)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Maculinea arion (Μακουλινέα η Αρίων)
Σχόλια για τα είδη