Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα ORI VARNOUNTA
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR1340003
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Φλώρινας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 6076.62
Χερσαία Έκταση (ha) 6076.62
Συνολική Περίμετρος (km) 30.3
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 2314.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 900.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου The site consists of the Agios Germanos river basin which is situated on granitic substrate, as part of the Pelagonic geological zone. The sediments that are carried from the river have created narrow alluvial zone along the riverbanks, that divides the two lakes. The lowland meadows are the result of intense clear cutting and terrace cultivation of rye and other cereals. Around the village of Ag. Germanos there are many conserved hedgerows and walnut groves.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες The silicious substrate as well as the continental climate of the area have created exceptional conditions for the development of a rich and rare flora. The stream by itself, which is of permanent flow, was the main contributor to the topography of the area. One riparian forest of poplars, willows and alders is the largest such remnant in the area. Although the basin is quite small it is still important for resident raptors and species associated with alpine habitats. Species of concern include: Aquila chrysaetos. for raptors, passerines, mammals (bear, wolf, roedeer) and reptiles. The stream also holds an important population of the local endemic trout. Furthermore, the area is of high traditional heritage value preserving traditional houses and watermills, as well as the old practice of nomadic sheep raising. In some of the flowing waters of this site exist considerable populations of wild trout, Salmo macrostigma. According to Economidis (1991), the valid name of the following taxon Salmo macrostigma is Salmo trutta peristericus which is endemic in the area. Concerning the fauna the quality of the site is indicated by the occurence of the invertebrates Apatura iris, Apatura ilia, Erebia ligea, Parnassius mnemosyne, Coenonympha leander, Boloria graeca, Erebia ottomana, Melanargia russiae which are contained to the Presidential Decree 67/1981, the invertebrates Colias balcanica, Erebia euryale, Nymphalis xanthomelas, Pyrgus alveus which are refered to Heath j. 1981. Threatened Rhopalocera (butterflies) of Europe. Council of Europe and the reptiles Lacerta agilis, Vipera berus which are refered to Council of Europe 1979. Convention on the conservation of european willife and natural habitats (Bern Convention).Concerning the wild growning plants the quality of the site is indicated by the occurrence of many important taxa. Among them, 6 taxa are greek endemics (between them one local endemic), one taxon is protected by the Bern International Convention, 7 taxa (Anthemis cretica ssp. columnae, Barbarea sicula, Dianthus myrtinervius ssp. myrtinervius, Festuca koritnicensis, Heracleum orphanidis, Ramonda serbica, Viola eximia) are included in the WCMC and/or European Red Data list, 13 taxa (Acer heldreichii, Aster alpinus, Dianthus gracilis ssp. gracilis, Dianthus viscidus, Digitalis viridiflora, Gentiana lutea, Gentiana punctata, Knautia magnifica, Lilium carniolicum ssp. albanicum, Narcissus poeticus ssp. radiiflorus, Pinus peuce, Scabiosa taygetea ssp. portae, Viola tricolor ssp. macedonica) are protected by the Greek Presidental Decree (67/1981), 19 taxa (Achillea distans, Festuca horvatiana, Geum montanum, Hieracium alpicola, Hieracium naegelianiforme, Ornithogalum kochii, Pedicularis brachyodonta ssp. grisebachii, Poa media, Potentilla aurea ssp. chrysocraspeda, Ranunculus incomparabilis, Saxifraga pedemontana ssp. cymosa, Saxifraga stellaris ssp. alpigena, Senecio abrotanifolius ssp. carpathicus, Senecio subalpinus, Sesleria coerulans, Stellaria uliginosa, Trollius europaeus, Veronica bellidioides, Viola velutina) are rare in Greece and/or reach their extreme distribution limits in Northern Greece, 29 taxa (Achillea chrysocoma, Alchemilla indivisa, Asperula aristata ssp. nestia, Bruckenthalia spiculifolia, Campanula spatulata ssp. spatulata, Centaurea deustiformis, Centaurea napulifera ssp. velenovskyi, Cerastium banaticum ssp. speciosum, Cerastium rectum, Cirsium appendiculatum, Crocus cvijicii, Crocus sieberi ssp. sublimis, Crocus veluchensis, Dianthus pinifolius ssp. lilacinus, Dianthus tristis, Erysimum microstylum, Festuca peristerea, Galium anisophyllon ssp. plebeium, Geranium aristatum, Herniaria parnassica ssp. parnassica, Myosotis alpestris ssp. suaveolens, Pedicularis leucodon ssp. leucodon, Pinguicula balcanica ssp. balcanica, Silene asterias, Silene parnassica, Silene waldsteinii, Thesium parnassi, Thymus stojanovii, Viola orphanidis) are Balkan endemics and 8 taxa (Campanula foliosa, Campanula trichocalycina, Geum coccineum, Lamium garganicum ssp. garganicum, Ornithogalum oligophyllum, Silene roemeri, Stachys cretica ssp. cassia, Thymus thracicus) find their main distribution area in the Balkan Peninsula extending also to Turkey or Italy.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα The present exploitation of the area does not seem to cause serious problems, except for the disposal of untreated domestic waste and the runoff from agricultural land (pesticides, fertilizers).
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Acer heldreichii heldreichii (Αγριοπλάτανος)
Achillea chrysocoma
Achillea distans
Alchemilla indivisa
Asperula aristata nestia
Aster alpinus
Barbarea sicula
Bruckenthalia spiculifolia (Μπρουκενθάλια η ακιδόφυλλη)
Campanula foliosa
Centaurea deustiformis
Cerastium rectum (Κεράστιο το όρθιο)
Cirsium appendiculatum
Crocus cvijicii
Crocus veluchensis
Dianthus myrtinervius myrtinervius
Dianthus tristis
Festuca horvatiana
Gentiana lutea
Gentiana punctata
Geranium aristatum
Geum coccineum
Geum montanum
Heracleum orphanidis
Knautia magnifica
Pedicularis leucodon leucodon
Pinguicula balcanica balcanica
Pinus peuce (Μακεδονικό πεύκο)
Potentilla aurea chrysocraspeda
Ramonda serbica
Ranunculus incomparabilis
Saxifraga pedemontana cymosa
Saxifraga stellaris alpigena
Senecio abrotanifolius carpathicus
Senecio subalpinus
Sesleria coerulans
Silene asterias
Silene parnassica dionysii
Silene waldsteinii
Stellaria uliginosa
Thymus stojanovii
Thymus thracicus
Trifolium parnassi
Trollius europaeus
Veronica bellidioides
Viola eximia eximia
Viola orphanidis orphanidis
Viola velutina
Αξιόλογα Θηλαστικά
Canis lupus (Λύκος)
Capreolus capreolus (Ζαρκάδι)
Meles meles (Ασβός)
Rupicapra rupicapra balcanica (Αγριόγιδο)
Sus scrofa (Αγριογούρουνο)
Ursus arctos (Αρκούδα)
Αξιόλογα Πτηνά
Accipiter gentilis butoides (Διπλοσάινο)
Accipiter nisus nisus (Τσιχλογέρακο)
Actitis hypoleucos (Ποταμότριγγας)
Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός)
Bonasa bonasia (Αγριόκοτα)
Bubo bubo bubo (Μπούφος)
Buteo buteo buteo (Γερακίνα)
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Circus cyaneus (Βαλτόκιρκος)
Circus pygargus (Λιβαδόκιρκος)
Coturnix coturnix (Ορτύκι)
Dendrocopos medius medius (Μεσοτσικλητάρα)
Emberiza citrinella (Χιρλοτσίχλονο)
Emberiza hortulana (Βλάχος)
Emberiza melanocephala (Αμπελουργός)
Falco peregrinus brookei (Πετρίτης)
Falco subbuteo (Δεντρογέρακο)
Falco vespertinus (Μαυροκιρκίνεζο)
Fringilla coelebs coelebs (Σπίνος)
Lanius collurio collurio (Αητόμαχος)
Lanius minor (Γαϊδουροκεφαλάς)
Pernis apivorus (Σφηκιάρης)
Phylloscopus bonelli orientalis (Βουνοφυλλοσκόπος)
Phylloscopus sibilatrix (Δασοφυλλοσκόπος)
Regulus regulus (Χρυσοβασιλίσκος)
Scolopax rusticola (Μπεκάτσα)
Sylvia atricapilla (Μαυροσκούφης)
Sylvia cantillans albistriata (Κοκκινοτσιροβάκος)
Sylvia communis communis (Θαμνοτσιροβάκος)
Sylvia nisoria nisoria (Ψαλτοτσιροβάκος)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Anguis fragilis colchicus (Κονάκι)
Bombina variegata scabra (Κιτρινοβομβίνα)
Lacerta agilis bosnica (Αμμόσαυρα)
Podarcis muralis albanica (Αλβανική γουστέρα)
Testudo hermanni hermanni (Ονυχοχελώνα)
Vipera ammodytes meridionalis (Οχιά)
Vipera berus bosniensis (Αστρίτης)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Apatura ilia (Απάτουρα του Ιλίου)
Apatura iris (Απάτουρα η Ίρις)
Erebia euryale (Ερέμπια η Ευρυάλη)
Erebia ligea (Ερέμπια η λίγειος)
Parnassius mnemosyne athene (Παρνάσσιος των Αθηνών)
Σχόλια για τα είδη