Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα OROS CHOLOMONTAS
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR1270012
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Χαλκιδικής
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 26413.93
Χερσαία Έκταση (ha) 26413.93
Συνολική Περίμετρος (km) 92.5
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1138.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 102.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου In this region there is the forest of Aristotelian Univ. of Thessaloniki (Department of Forestry and Natural Environment). Cholomontas consists of forested hills with open forest structure and maquis. There aren't rivers or lakes. From a geological point of view Cholomontas belongs to the Serbo-Macedonian mass and Peri-rodope zone. The climate is the same as the inland areas of N. Greece. It is an intermediate climate type between those of the Mediterranean and the continent. The high altitudes (above 900 m) belong to the very humid zone, in winter, while the lower altitudes belong to the dry zone with mild winter climate. The biotope of Fagion hellenicum is without Abies borisii regis. A common hardwood type in NE Chalkidiki is a mixture of beech with oak and more rare with chestnut. These species because of their durability and strength is used for many items, ranging from boxes and coffins and materials for building construction. However, the more common use is for the mines of this region. Much more of a dozen of different hardwoods are found here and include Carpinus duinensis, Ostrya carpinifolia, Tilia tomentosa, Acer campestre, Acer pseudoplatanus, Rhus coriaria etc.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Cholomontas is a very important low mountain, near the city of Thessaloniki. Thus, a lot of people visit the region for the recreation. Native wildlife can be made a perceptible component of the forest scene by creating favourable habitats for birds and other small animals at roadside parks, rest areas and picnic sites. For larger species habitats should be created in glades, marshes or forest openings visible from the road. So far, bird species of interest include birds of prey (Black Kite, Short-toed Eagle, Honey Buzzard, Booted Eagle, Lesser Spotted Eagle and Peregrine Falcon), and the Black Stork. Furthermore, there is a number of forest species (woodpecker such as the White-backed Woodpecker, Medium Spotted Woodpecker, Grey Woodpecker) that nest in the area. The refence on Platycnemis pennipes is about the subspecies Platycnemis pennipes pennipes. The reference on Pyrrhosoma nymphula is about the subspecies Pyrrhosoma nymphula nymphula. Although some Christmas trees can be obtained from thinning operations on private or public woodlands, most trees are carefully raised on Christmas tree plantations that are in many places of Cholomon. Picea abies, Abies sp. and Pinus sp. are the evergeen coniferous that are most often cultivated for this purposes. Concerning the fauna the quality of the site is indicated by the occurence of the invertebrate Syrichthus tessellum which is contained to the Presidential Decree 67/1981, the invertebrate Eppalage fatima which is refered to Heath J. 1981. Threatened Rhopalocera (butterflies) of Europe. Council of Europe, the invertebrate Maculinea alcon, which is refered to IUCN Conservation Monitoring Centre 1988. 1988 IUCN Red List of Threatened Animals, the invertebrates Platycnemis pennipes, Pyrrhosoma nymphula, Gomphus vulgatissimus, which are refered to van Tol. J., Verdonk M.J. 1988. The protection of drangonflies (Odonata) and their biotopes. Council of Europe and the invertebrate Brenthis hecate, which is refered to Koomen P. van Helsdingen P.J. 1993. Listing of biotopes in Europe according to their significance for invertebrates. Council of Europe. Concerning the wild growning plants the quality of the site is indicated by the occurrence of other important taxa. Among them, one taxon is greek endemic, 8 taxa are protected by the EC Environment Legislation (1992), 2 taxa (Corydalis integra, Rosa arvensis) are included in the WCMC and/or European Red Data list, 10 taxa (Dactylorhiza saccifera, Himantoglossum hircinum, Lilium martagon, Neottia nidus-avis, Ophrys scolopax ssp. cornuta, Orchis laxiflora ssp. palustris, Orchis mascula, Platanthera bifolia, Platanthera chlorantha, Viola tricolor ssp. macedonica) are protected by the Greek Presidental Decree (67/1981), 10 taxa (Abies borisii-regis, Achillea chrysocoma, Amelanchier cretica, Arabis bryoides, Crocus veluchensis, Dianthus cruentus, Helleborus cyclophyllus, Lamium bifidum ssp. balcanicum, Saxifraga chrysospleniifolia, Trifolium pignantii) are Balkan endemics and 2 taxa (Geranium macrostylum, Stachys cretica ssp. cassia) find their main distribution area in the Balkan Peninsula extending also to Turkey.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα The south part of Mt. Cholomon has been overgrazed and has serious problems of soil erosion. The human activities also include agriculture, forestry, stock-raising, hunting and there are a lot of areas for pic-nic and recreation. A dense road network has been developed to serve the needs of the numerous villages. Many hectares have been reafforested with Pinus nigra.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Abies borisii-regis (Μακεδονικό έλατο)
Achillea chrysocoma
Arabis bryoides
Cephalanthera longifolia
Corydalis integra
Crocus veluchensis
Epipactis helleborine
Epipactis microphylla
Lilium martagon
Limodorum abortivum abortivum
Listera ovata
Neottia nidus-avis
Orchis laxiflora elegans
Orchis mascula
Orchis quadripunctata
Platanthera bifolia
Platanthera chlorantha
Rosa arvensis (Αγριοτριανταφυλλιά η αρουραία)
Αξιόλογα Θηλαστικά
Capreolus capreolus (Ζαρκάδι)
Felis silvestris morea (Αγριόγατος του Μωριά)
Martes foina (Κουνάβι)
Meles meles (Ασβός)
Mustela nivalis galinthias (Νυφίτσα)
Nyctalus lasiopterus (Μεγάλος νυχτοβάτης)
Pipistrellus nathusii (Νυχτερίδα του Ναθούσιους)
Rhinolophus blasii (Ρινόλοφος του Μπλάζιους)
Sus scrofa (Αγριογούρουνο)
Αξιόλογα Πτηνά
Accipiter brevipes (Σαΐνι)
Accipiter gentilis butoides (Διπλοσάινο)
Accipiter nisus nisus (Τσιχλογέρακο)
Alauda arvensis arvensis (Σταρήθρα)
Alectoris graeca (Πετροπέρδικα)
Anthus campestris campestris (Χαμοκελάδα)
Apus apus apus (Σταχτάρα)
Apus melba melba (Σκεπαρνάς)
Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός)
Aquila pomarina (Κραυγαητός)
Ardea cinerea (Σταχτοτσικνιάς)
Bubo bubo bubo (Μπούφος)
Buteo buteo buteo (Γερακίνα)
Caprimulgus europaeus (Γυδοβυζάχτρα)
Carduelis spinus (Λούγαρο)
Ciconia ciconia (Λευκοπελαργός)
Ciconia nigra (Μαυροπελαργός)
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Circus aeruginosus (Καλαμόκιρκος)
Circus pygargus (Λιβαδόκιρκος)
Coccothraustes coccothraustes (Κοκκοθραύστης)
Columba oenas oenas (Φασσοπερίστερο)
Columba palumbus palumbus (Φάσσα)
Coracias garrulus (Χαλκοκουρούνα)
Coturnix coturnix (Ορτύκι)
Cuculus canorus (Κούκος)
Delichon urbica urbica (Σπιτοχελίδονο)
Dendrocopos leucotos lilfordi (Λευκονώτης)
Dendrocopos medius medius (Μεσοτσικλητάρα)
Dendrocopos syriacus (Βαλκανοτσικλητάρα)
Egretta alba (Αργυροτσικνιάς)
Egretta garzetta (Λευκοτσικνιάς)
Emberiza hortulana (Βλάχος)
Emberiza melanocephala (Αμπελουργός)
Erithacus rubecula balcanica (Κοκκινολαίμης των Βαλκανίων)
Falco columbarius (Νανογέρακο)
Falco eleonorae (Μαυροπετρίτης)
Falco peregrinus brookei (Πετρίτης)
Falco subbuteo (Δεντρογέρακο)
Falco vespertinus (Μαυροκιρκίνεζο)
Ficedula albicollis (Κρικομυγοχάφτης)
Ficedula parva parva (Νανομυγοχάφτης)
Ficedula semitorquata (Δρυομυγοχάφτης)
Fringilla coelebs coelebs (Σπίνος)
Gyps fulvus (Όρνιο)
Hieraaetus pennatus (Σταυραητός)
Hippolais pallida elaeica (Ωχροστριτσίδα)
Hirundo daurica rufula (Δεντροχελίδονο)
Hirundo rustica rustica (Χελιδόνι)
Jynx torquilla torquilla (Στραβολαίμης)
Lanius collurio collurio (Αητόμαχος)
Lanius minor (Γαϊδουροκεφαλάς)
Lanius senator senator (Κοκκινοκέφαλος)
Larus ridibundus (Καστανοκέφαλος γλάρος)
Lullula arborea arborea (Δεντροσταρήθρα)
Luscinia megarhynchos (Αηδόνι)
Merops apiaster (Μελισσοφάγος)
Milvus migrans aegypticus (Τσίφτης Αιγυπτιακός)
Motacilla flava beema (Κιτρινοσουσουράδα)
Muscicapa striata neumanni (Σταχτομυγοχάφτης)
Oenanthe hispanica (Ασπροκώλα)
Oenanthe oenanthe oenanthe (Σταχτοπετρόκλης)
Oriolus oriolus oriolus (Συκοφάγος)
Otus scops (Γκιώνης)
Panurus biarmicus biarmicus (Μουστακαλής)
Pernis apivorus (Σφηκιάρης)
Phoenicurus phoenicurus phoenicurus (Κοκκινονούρης)
Phylloscopus bonelli orientalis (Βουνοφυλλοσκόπος)
Phylloscopus collybita abietinus (Δενδροφυλλοσκόπος των ελάτων)
Phylloscopus sibilatrix (Δασοφυλλοσκόπος)
Picus canus canus (Σταχτοτσικλητάρα)
Scolopax rusticola (Μπεκάτσα)
Streptopelia turtur (Τριγώνι)
Sylvia atricapilla (Μαυροσκούφης)
Sylvia borin borin (Κηποτσιροβάκος)
Sylvia cantillans albistriata (Κοκκινοτσιροβάκος)
Sylvia communis communis (Θαμνοτσιροβάκος)
Sylvia curruca curruca (Λαλοτσιροβάκος)
Turdus philomelos (Τσίχλα)
Upupa epops epops (Τσαλαπετεινός)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Bombina variegata scabra (Κιτρινοβομβίνα)
Elaphe quatuorlineata quatuorlineata (Λαφίτης)
Elaphe situla (Σπιτόφιδο)
Lacerta viridis meridionalis (Πρασινόσαυρα η …)
Ophisaurus apodus thracius (Τυφλίτης)
Rana dalmatina (Ευκίνητος Βάτραχος)
Testudo graeca ibera (Γραικοχελώνα)
Testudo hermanni hermanni (Ονυχοχελώνα)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Brenthis hecate (Μπρενθίς η Εκάτη)
Maculinea arion (Μακουλινέα η Αρίων)
Σχόλια για τα είδη