Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα LIMNOTHALASSA AGIOU MAMA
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR1270004
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Χαλκιδικής
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 633.15
Χερσαία Έκταση (ha) 548.22
Συνολική Περίμετρος (km) 16.0
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 42.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου A small but important wetland with a brackish coastal lagoon, a well developed dune system, halophile vegetation and sandy heathland. Corydothymus capitatus dominated formations mostly characteristic of south Greece and the islands form an important habitat, incorporated in the dune system. Also, clusters of Spartium junceum, Holoschoenus vulgaris or Tamarix spp. are scattered in the area. Reed beds with Phragmites australis, of limited extent, cover parts of saline soils often with a stratum of halophilus species. Chara and Zannichelia beds develop at the bottom of the lagoon.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες The wetland is used as a breeding, feeding and wintering area by a large number of birds. It is also important for other fauna species (mammals, reptiles, amphibians). Concerning the fauna the quality of the site is indicated by the occurence of the invertebrate Anax imperator, which is contained to the Presidential Decree 67/1981.In the present site, Pancratium maritimum is growing wild; this plant species is seriously endangered by the human activities on the coast.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα The wetland is seriously threatened by the decrease of inflow of fresh and sea water due to drought of recent years, over-pumping of underground water for irrigation purposes resulting also in increasing salinisation of soils, and the cutting off of lagoon from the sea. Land reclamation for the construction of summer houses and tourism development on the coast is another most serious threat. Many access roads and the large numbers of visitors especially in summer, as well as hunting and sand extraction increase the already existing high pressure.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Pancratium maritimum
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Accipiter brevipes (Σαΐνι)
Acrocephalus arundinaceus (Τσιχλοποταμίδα)
Acrocephalus scirpaceus (Καλαμοποταμίδα)
Alauda arvensis arvensis (Σταρήθρα)
Anas strepera (Καπακλής)
Anthus campestris campestris (Χαμοκελάδα)
Ardea cinerea (Σταχτοτσικνιάς)
Ardeola ralloides (Κρυπτοτσικνιάς)
Burhinus oedicnemus oedicnemus (Πετροτριλίδα)
Buteo buteo buteo (Γερακίνα)
Calandrella brachydactyla (Μικρογαλιάντρα)
Calidris ferruginea (Δρεπανοσκάληθρα)
Charadrius alexandrinus (Θαλασσοσφυριχτής)
Charadrius dubius (Ποταμοσφυριχτής)
Chlidonias leucopterus (Αργυρογλάρονο)
Chlidonias niger (Μαυρογλάρονο)
Ciconia ciconia (Λευκοπελαργός)
Circus aeruginosus (Καλαμόκιρκος)
Cisticola juncidis juncidis (Κιστικόλη (Ντουλαπάρης))
Emberiza melanocephala (Αμπελουργός)
Falco subbuteo (Δεντρογέρακο)
Falco vespertinus (Μαυροκιρκίνεζο)
Fulica atra (Φαλαρίδα)
Gallinago gallinago (Μεκατσίνι)
Glareola pratincola (Νεροχελίδονο)
Himantopus himantopus (Καλαμοκανάς)
Lanius senator senator (Κοκκινοκέφαλος)
Larus melanocephalus (Μαυροκέφαλος γλάρος)
Larus ridibundus (Καστανοκέφαλος γλάρος)
Luscinia megarhynchos (Αηδόνι)
Melanocorypha calandra calandra (Γαλιάντρα)
Motacilla flava beema (Κιτρινοσουσουράδα)
Oenanthe oenanthe oenanthe (Σταχτοπετρόκλης)
Recurvirostra avosetta (Αβοκέττα)
Sterna albifrons (Νανογλάρονο)
Sterna hirundo (Ποταμογλάρονο)
Sylvia communis communis (Θαμνοτσιροβάκος)
Tadorna tadorna (Βαρβάρα)
Vanellus vanellus (Καλημάνα)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Emys orbicularis (Βαλτοχελώνα)
Testudo graeca ibera (Γραικοχελώνα)
Αξιόλογα Ψάρια
Aphanius fasciatus (Ζαχαριάς)
Syngnathus abaster (Σακοράφα)
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη