Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα OROS CHOLOMONTAS
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR1270001
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Χαλκιδικής
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 15543.63
Χερσαία Έκταση (ha) 15543.63
Συνολική Περίμετρος (km) 53.2
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1160.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 294.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου In this region there is the forest of Aristotelian Univ. of Thessaloniki (Department of Forestry and Natural Environment). Cholomontas consists of forested hills and open forest structure and maquis. There aren't any rivers or lakes. From a geological point of view Cholomontas belongs to the Serbo-Macedonian mass and Peri-rodope zone. The climate is the same as the inland areas of N. Greece. It is an intermediate climate type between those of the Mediterranean and the continent. The high altitudes (above 900 m) belong to the very humid zone, in winter, while the lower altitudes belong to the dry zone with mild winter climate. The biotope of Fagion hellenicum is without Abies borisii regis. A common hardwood type in NE Chalkidiki is a mixture of beech with oak and more rare with chestnut. These species because of their durability and strength is used for many items, ranging from boxes and coffins and materials for building construction. However, the most common use is for the mines of this region. Much more of a dozen of different hardwoods are found here and include Carpinus duinensis, Ostrya carpinifolia, Tilia tomentosa, Acer campestre, Acer pseudoplatanus, Rhus coriaria etc. On Cholomontas mountain there are plantations with fir sold as Christmas trees.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Cholomontas is a picturesque mountain close to Thessaloniki with beautiful landscapes and breath-taking views. A lot of people visit the region for the recreation (mainly fans of alternative tourism and agrotourism), thus becoming an important attraction. It hosts a large number of animals and native wildlife can be made a perceptible component of the forest scene by creating favourable habitats for birds and other small animals at roadside parks, rest areas and picnic sites. For larger species habitats should be created in glades, marshes or forest openings visible from the road. The reference on Pyrrhosoma nymphula is about the subspecies Pyrrhosoma nymphula nymphula. Although some Christmas trees can be obtained from thinning operations on private or public woodlands, most trees are carefully raised on Christmas tree plantations that are in many places of Cholomon. Picea abies, Abies sp. and Pinus sp. are the evergeen coniferous that are most often cultivated for this purposes. Concerning the fauna the quality of the site is indicated by the occurence of the invertebrate Syrichthus tessellum which is contained to the Presidential Decree 67/1981, the invertebrate Eppalage fatima which is refered to Heath J. 1981. Threatened Rhopalocera(butterflies) of Europe. Council of Europe, the invertebrate Maculinea alcon which is refered to IUCN Conservation Monitoring Centre 1988. 1988 IUCN Red List of Threatened Animals, the invertebrates Platycnemis pennipes, Pyrrhosoma nymphula, Gomphus vulgatissimus, which are refered to van Tol. J., Verdonk M.J. 1988. The protection of drangonflies (Odonata) and their biotopes. Council of Europe and the invertebrate Brenthis hecate, which is refered to Koomen P. van Helsdingen P.J. 1993. Listing of biotopes in Europe according to their significance for invertebrates. Council of Europe.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα The south part of Mt. Cholomon has been overgrazed in the past but this problem has now been reduced. It has also serious problems of soil erosion. The human activities also include agriculture, forestry, stock-raising, hunting and there are a lot of areas for pic-nic and recreation. A dense road network has been developed to serve the needs of the numerous villages. Some fires occur mainly in the area covered by evergreens. Many hectares have been reforested with Pinus nigra. There are some insects and fungi attacking the woods periodically which are not considered as infestations.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Abies borisii-regis (Μακεδονικό έλατο)
Achillea chrysocoma
Arabis bryoides
Cephalanthera longifolia
Corydalis integra
Crocus veluchensis
Epipactis helleborine
Epipactis microphylla
Lilium martagon
Limodorum abortivum abortivum
Listera ovata
Neottia nidus-avis
Orchis laxiflora elegans
Orchis mascula
Orchis quadripunctata
Platanthera bifolia
Platanthera chlorantha
Rosa arvensis (Αγριοτριανταφυλλιά η αρουραία)
Αξιόλογα Θηλαστικά
Canis lupus (Λύκος)
Capreolus capreolus (Ζαρκάδι)
Felis silvestris morea (Αγριόγατος του Μωριά)
Martes foina (Κουνάβι)
Meles meles (Ασβός)
Mustela nivalis galinthias (Νυφίτσα)
Nyctalus lasiopterus (Μεγάλος νυχτοβάτης)
Pipistrellus nathusii (Νυχτερίδα του Ναθούσιους)
Rhinolophus blasii (Ρινόλοφος του Μπλάζιους)
Sus scrofa (Αγριογούρουνο)
Αξιόλογα Πτηνά
Accipiter gentilis butoides (Διπλοσάινο)
Accipiter nisus nisus (Τσιχλογέρακο)
Anthus campestris campestris (Χαμοκελάδα)
Apus apus apus (Σταχτάρα)
Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός)
Bubo bubo bubo (Μπούφος)
Buteo buteo buteo (Γερακίνα)
Caprimulgus europaeus (Γυδοβυζάχτρα)
Carduelis spinus (Λούγαρο)
Ciconia nigra (Μαυροπελαργός)
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Coccothraustes coccothraustes (Κοκκοθραύστης)
Columba oenas oenas (Φασσοπερίστερο)
Coracias garrulus (Χαλκοκουρούνα)
Cuculus canorus (Κούκος)
Delichon urbica urbica (Σπιτοχελίδονο)
Dendrocopos medius medius (Μεσοτσικλητάρα)
Dendrocopos syriacus (Βαλκανοτσικλητάρα)
Emberiza hortulana (Βλάχος)
Erithacus rubecula balcanica (Κοκκινολαίμης των Βαλκανίων)
Falco columbarius (Νανογέρακο)
Falco peregrinus brookei (Πετρίτης)
Falco subbuteo (Δεντρογέρακο)
Falco vespertinus (Μαυροκιρκίνεζο)
Ficedula albicollis (Κρικομυγοχάφτης)
Ficedula parva parva (Νανομυγοχάφτης)
Fringilla coelebs coelebs (Σπίνος)
Hieraaetus pennatus (Σταυραητός)
Hirundo daurica rufula (Δεντροχελίδονο)
Hirundo rustica rustica (Χελιδόνι)
Jynx torquilla torquilla (Στραβολαίμης)
Lanius collurio collurio (Αητόμαχος)
Lanius minor (Γαϊδουροκεφαλάς)
Lanius senator senator (Κοκκινοκέφαλος)
Lullula arborea arborea (Δεντροσταρήθρα)
Luscinia megarhynchos (Αηδόνι)
Motacilla flava beema (Κιτρινοσουσουράδα)
Oenanthe oenanthe oenanthe (Σταχτοπετρόκλης)
Oriolus oriolus oriolus (Συκοφάγος)
Panurus biarmicus biarmicus (Μουστακαλής)
Pernis apivorus (Σφηκιάρης)
Phylloscopus bonelli orientalis (Βουνοφυλλοσκόπος)
Phylloscopus collybita abietinus (Δενδροφυλλοσκόπος των ελάτων)
Phylloscopus sibilatrix (Δασοφυλλοσκόπος)
Picus canus canus (Σταχτοτσικλητάρα)
Streptopelia turtur (Τριγώνι)
Sylvia atricapilla (Μαυροσκούφης)
Sylvia borin borin (Κηποτσιροβάκος)
Sylvia cantillans albistriata (Κοκκινοτσιροβάκος)
Sylvia communis communis (Θαμνοτσιροβάκος)
Sylvia curruca curruca (Λαλοτσιροβάκος)
Turdus philomelos (Τσίχλα)
Upupa epops epops (Τσαλαπετεινός)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Bombina variegata scabra (Κιτρινοβομβίνα)
Elaphe quatuorlineata quatuorlineata (Λαφίτης)
Elaphe situla (Σπιτόφιδο)
Lacerta viridis meridionalis (Πρασινόσαυρα η …)
Ophisaurus apodus thracius (Τυφλίτης)
Rana dalmatina (Ευκίνητος Βάτραχος)
Testudo graeca ibera (Γραικοχελώνα)
Testudo hermanni hermanni (Ονυχοχελώνα)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Brenthis hecate (Μπρενθίς η Εκάτη)
Maculinea arion (Μακουλινέα η Αρίων)
Σχόλια για τα είδη