Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα KORYFES OROUS ORVILOS
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR1260005
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Σερρών
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 4871.04
Χερσαία Έκταση (ha) 4871.04
Συνολική Περίμετρος (km) 44.1
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 2200.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 757.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Mount Orvilos is located in N. Greece. It is connected, through Mt. Vrontous (to the South) with mountains of NE Greece. From a geological point of view, Orvilos belongs to the Rodopi crystalline massif. The climate is the same as the inland areas of N. Greece.It is an intermediate climate type between those of the Mediterranean and the continent. The high altitudes (above 1400m) belong to the very humid zone, with erosion in winter, while the lower altitudes belong to the humid or sub humid zones with rough or mild winter climate.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Area with high peaks and extended alpine and subalpine grasslands. There are also forests with coniferous (Abies borisii regis, Pinus leucodermis, Pinus sylvastris and deciduous trees (Fagus sp., Quercus sp., Fraxinus angustifolius, Ostrya carpinifolia). Concerning the fauna the quality of the site is indicated by the occurence of the invertebrate Agriades pyrenaicus, which is the southern edge of extension. Concerning the wild plants the quality of the site is indicated by the occurrence of other important taxa. Among them, 4 taxa are greek endemics (one is local endemic), 4 taxa are protected by the EC Environment Legislation (1992), 11 taxa (Dactylorhiza kalopissii, Festuca koritnicensis, Fritillaria drenovskii, Haplophyllum balcanicum, Inula ensifolia, Minuartia setacea ssp. stojanovii, Onosma heterophyllum, Onosma visianii, Sempervivum kindingeri, Viola delphinantha, Viola perinensis) are included in the WCMC and/or European Red Data list, 21 taxa (Androsace villosa, Arctostaphylos uva-ursi, Campanula orphanidea, Cephalanthera damasonium, Convolvulus boissieri ssp. suendermannii, Corallorhiza trifida, Dactylorhiza saccifera, Dianthus gracilis ssp. drenowskianus, Dianthus petraeus, Gentiana verna ssp. balcanica, Himantoglossum hircinum, Lilium martagon, Neottia nidus-avis, Nigritella nigra, Orchis ustulata, Paronychia rechingeri, Platanthera bifolia, Platanthera chlorantha, Poa thessala, Saxifraga ferdinandi-coburgi, Viola tricolor ssp. macedonica) are protected by the Greek Presidental Decree (67/1981), 13 taxa (Centaurea parilica, Chondrilla urumoffii, Cytisus agnipilus, Dianthus noeanus, Erigeron atticus, Festuca pirinica, Genista subcapitata, Hypericum rochelii, Pedicularis friderici-augusti, Potentilla apeninna ssp. stoianovii, Saxifraga stribrnyi, Stachys recta ssp. recta, Verbascum humile ssp. humile) are rare in Greece and/or reach their extreme distribution limits in Northern Greece, 27 taxa (Achillea ageratifolia ssp. ageratifolia, Anthyllis aurea, Anthyllis vulneraria ssp. bulgarica, Arenaria cretica, Arenaria filicaulis ssp graeca, Asperula aristata ssp. nestia, Carum rigidulum ssp. palmatum, Centaurea marmorea, Centaurea napulifera ssp. napulifera, Cerastium decalvans, Colchicum doerfleri, Erysimum drenowskii, Festucopsis sancta, Galium aegaeum, Galium anisophyllon ssp. plebeium, Galium hellenicum, Iris reichenbachii, Laserpitium siler ssp. laeve, Onobrychis alba ssp. calcarea, Onobrychis montana ssp. scardica, Paronychia macedonica, Saxifraga chrysospleniifolia, Scrophularia laciniata, Sesleria rigida ssp. achtarovii, Sideritis scardica, Silene balcanica, Silene radicosa ssp. radicosa) are Balkan endemics and 3 taxa (Saxifraga sempervivum, Silene roemeri, Thymus thracicus) find their main distribution area in the Balkan Peninsula extending also to Turkey or Italy.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα A high mountain along the border with Bulgaria. A poorly studied area. Thinning and hunting are the main threats. Border line protected (permit required): hunting restriction in some areas. The area is used for grazing. Near the boundaries forage production occurs on lands that are also useful for other purposes, and grazing must complete with tree growing, as well as military uses. Here the open range is a pasture on a patch of woods and hay or grain is needed as a supplement for winter feeding. Conflict with other land uses is much more apparent. The final product is more likely to be milk and cheese than red meat, except in the pine forests where beef cattle grazing is common. Soil trampling from cattle hooves is one problem. This degrades soil values and the resultant runoff causes erosion. On overgrazed tracks the soil with no vegetative cover is further eroded by raindrop impact.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Androsace villosa
Anthyllis vulneraria bulgarica
Arctostaphylos uva-ursi (Αρκτοστάφυλος)
Arenaria filicaulis graeca
Asperula aristata nestia
Centaurea parilica
Cephalanthera damasonium
Colchicum doerfleri
Corallorhiza trifida
Cytisus agnipilus (Κύτισος ο αμνόχνουδος)
Dactylorhiza kalopissii
Dianthus gracilis drenowskianus
Dianthus noeanus
Dianthus petraeus orbelicus
Dianthus simulans
Epipactis helleborine
Erysimum drenowskii
Festuca pirinica
Fritillaria drenovskii
Genista subcapitata (Γενίστα η υποκεφαλωτή)
Haplophyllum balcanicum
Hypericum rochelii
Inula ensifolia
Iris reichenbachii
Laserpitium siler laeve
Lilium martagon
Limodorum abortivum abortivum
Neottia nidus-avis
Nigritella nigra nigra
Orchis morio morio
Orchis ustulata
Paronychia macedonica
Paronychia rechingeri
Platanthera bifolia
Platanthera chlorantha
Poa thessala
Saxifraga ferdinandi-coburgi
Saxifraga stribrnyi
Sempervivum kindingeri
Sideritis scardica
Silene balcanica
Silene radicosa
Stachys recta recta
Thymus thracicus
Viola delphinantha
Viola perinensis
Αξιόλογα Θηλαστικά
Canis lupus (Λύκος)
Capreolus capreolus (Ζαρκάδι)
Martes foina (Κουνάβι)
Meles meles (Ασβός)
Sus scrofa (Αγριογούρουνο)
Ursus arctos (Αρκούδα)
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Bombina variegata scabra (Κιτρινοβομβίνα)
Vipera ammodytes meridionalis (Οχιά)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη