Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα LIMNI DOIRANI
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR1230003
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Κιλκίς
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 2126.12
Χερσαία Έκταση (ha) 2126.12
Συνολική Περίμετρος (km) 22.4
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 212.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 140.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Lake Doirani is fringed with reedbeds (Phragmites) and riverine forest. More than half of the freshwater lake Doirani, belongs to FYROM. A remarkable, rare, alluvial forest is merging into pasture and agricultural land.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες The site is important for wintering waterbirds. Species of concern include Phalacrocorax pygmeus and Pelecanus crispus. The remarkable alluvial, mixed forest of Mouries is the remnant of a bigger old forest. The site is an important bird migratory flyway.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα The main threats to the site are from the intensification of agriculture and the resulting over-exploitation of water, pollution and hunting. The water-level has dropped considerably in recent years.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Accipiter gentilis butoides (Διπλοσάινο)
Accipiter nisus nisus (Τσιχλογέρακο)
Anas acuta (Ψαλίδα)
Anas crecca (Κιρκίρι)
Anas penelope (Σφυριχτάρι)
Anas platyrhynchos (Πρασινοκέφαλη)
Anas querquedula (Σαρσέλα)
Anas strepera (Καπακλής)
Ardea cinerea (Σταχτοτσικνιάς)
Ardeola ralloides (Κρυπτοτσικνιάς)
Aythya ferina (Γκισάρι)
Aythya fuligula (Μαυροκέφαλη)
Bucephala clangula (Βουκεφάλας)
Buteo buteo buteo (Γερακίνα)
Ciconia ciconia (Λευκοπελαργός)
Circus aeruginosus (Καλαμόκιρκος)
Circus cyaneus (Βαλτόκιρκος)
Cygnus olor (Κύκνος)
Dendrocopos syriacus (Βαλκανοτσικλητάρα)
Egretta alba (Αργυροτσικνιάς)
Egretta garzetta (Λευκοτσικνιάς)
Falco subbuteo (Δεντρογέρακο)
Fulica atra (Φαλαρίδα)
Gallinago gallinago (Μεκατσίνι)
Gavia arctica arctica (Λαμπροβούτι)
Lanius minor (Γαϊδουροκεφαλάς)
Larus ridibundus (Καστανοκέφαλος γλάρος)
Mergus albellus (Νανοπρίστης)
Pelecanus crispus (Αργυλοπελεκάνος)
Phalacrocorax carbo sinensis (Κορμοράνος)
Phalacrocorax pygmeus (Λαγγόνα)
Plegadis falcinellus
Podiceps cristatus (Σκουροβουτηχτάρι)
Podiceps nigricollis (Μαυροβουτηχτάρι)
Recurvirostra avosetta (Αβοκέττα)
Tachybaptus ruficollis (Νανοβουτηχτάρι)
Tadorna tadorna (Βαρβάρα)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Sabanejewia aurata balcanica (Χρυσοβελονίτσα)
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη