Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα STENA RENTINAS - EVRYTERI PERIOCHI
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR1220003
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Θεσσαλονίκης
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 2905.16
Χερσαία Έκταση (ha) 2876.15
Συνολική Περίμετρος (km) 23.5
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 710.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου The site lies along the borderline of two different climatic zones of Greece. The one to the south, is characterized by mediterranean climate, while the other, indicates the invasion of the continental climate to the northern part of Greece. The site is a gorge with some precipes and rocks, surrounded by dense and high maquis of extraordinary composition of evergreen wood species (including Quercus ilex). High plane trees (Platanus orientalis) are growing wild along the Richeios river. The river connects Lake Volvi to the Strymonikos gulf. A water dam is located at the upper part of Richeios river whose malfunctioning affects fish populations and their free circulation from the lake to the sea and backwards. Colonies of bats are found in the area. Finally, there are archaeological findings, whereas the most important is the Rentina castle.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες There are numerous feeding, nesting, breeding, wintering and refuge habitats for many bird species. The site is an important migratory flyway. The site is connecting lake Volvi to the Strymonikos gulf. There is also a very rare species, Aspius aspius. In Riheios river eels (Anguilla anguilla) are observed. Concerning the fauna, the quality of the site is also indicated by the occurence of the invertebrate Epallage fattima which is referred to by Heath J. 1981. Threatened Rhopalocera (butterflies) of Europe, Council of Europe.In the present site Salvinia natans, a plant species included in WCMC is growing wild.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα Richeios river is fed by two neighbouring lakes (Lakes Volvi-Koroneia). River water quality is affected by the lakes' water. Illegal wood-cutting, cultivation, angling and overgrazing threaten the site.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Salvinia natans
Αξιόλογα Θηλαστικά
Canis lupus (Λύκος)
Capreolus capreolus (Ζαρκάδι)
Felis silvestris morea (Αγριόγατος του Μωριά)
Lutra lutra (Βίδρα)
Myotis bechsteini (Μυωτίδα του Μπεχστάιν)
Myotis daubentoni (Μυωτίδα του Νταουμπέντον)
Myotis emarginatus (Πυρρομυωτίδα)
Myotis nattereri (Μυωτίδα του Νάττερερ)
Nyctalus lasiopterus (Μεγάλος νυχτοβάτης)
Nyctalus leisleri (Μικρός νυχτοβάτης)
Pipistrellus nathusii (Νυχτερίδα του Ναθούσιους)
Tadarida teniotis (Νυχτονόμος)
Αξιόλογα Πτηνά
Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός)
Bubo bubo bubo (Μπούφος)
Buteo buteo buteo (Γερακίνα)
Caprimulgus europaeus (Γυδοβυζάχτρα)
Ciconia nigra (Μαυροπελαργός)
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Dendrocopos syriacus (Βαλκανοτσικλητάρα)
Erithacus rubecula balcanica (Κοκκινολαίμης των Βαλκανίων)
Falco peregrinus brookei (Πετρίτης)
Fringilla coelebs coelebs (Σπίνος)
Hieraaetus pennatus (Σταυραητός)
Hippolais olivetorum (Λιοστριτσίδα)
Lanius collurio collurio (Αητόμαχος)
Lullula arborea arborea (Δεντροσταρήθρα)
Motacilla alba alba (Λευκοσουσουράδα)
Neophron percnopterus (Ασπροπάρης)
Picus canus canus (Σταχτοτσικλητάρα)
Streptopelia turtur (Τριγώνι)
Sturnus vulgaris tauricus (Ψαρόνι του Ταύρου)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Emys orbicularis (Βαλτοχελώνα)
Hyla arborea arborea (Δεντροβάτραχος)
Mauremys caspica rivulata (Ποταμοχελώνα)
Testudo graeca ibera (Γραικοχελώνα)
Testudo hermanni hermanni (Ονυχοχελώνα)
Αξιόλογα Ψάρια
Alosa macedonica (Λιπαρία)
Chalcalburnus chalcoides macedonicus (Γκελάρτζα)
Leuciscus cephalus albus (Τυλινάρι)
Rhodeus sericeus amarus (Μουρμουρίτσα)
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη