Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα KORYFES OROUS PANGAIO
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR1150005
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Καβάλας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 10345.47
Χερσαία Έκταση (ha) 10345.47
Συνολική Περίμετρος (km) 85.8
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1955.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 165.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου The site has a Mediterranean - middle European climate. Forests mainly consist of mixed stands of Fagus sp., Abies borisii-regis, Quercus sp. and Castanea sativa. There are also stands of Betula betula (Pangaio is the southern limit of this species in Balkan Peninsula).
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες It is a large mountainous area with extensive beech and chestnut forests and pastures at higher altitude. In the rocky parts of the mountain there are cliffs with rare endemic plants or plants with restricted distribution in the Balkan peninsula. Concerning the fauna the quality of the site is indicated by the occurence of the invertebrate Agrodiaetus nephohiptamenos which is refered to Heath J. 1981. Threatened Rhopalocera (butterflies) of Europe. Council of Europe and the invertebrate Helix philibinensis which is the southern edge of extension.Concerning the wild growning plants the quality of the site is indicated by the occurrence of other important taxa. Among them, 12 taxa are greek endemics (between them 3 are local endemics), two taxa are protected by the EC Environment Legislation (1992), 12 taxa (Aethionema saxatile ssp. oreophilum, Anthemis cretica ssp. columnae, Festuca koritnicensis, Fritillaria drenovskii, Galium asparagifolium, Inula ensifolia, Omphalodes luciliae ssp. scropulorum, Onosma heterophyllum, Rosa arvensis, Sempervivum marmoreum, Viola delphinantha, Viola perinensis) are included in the WCMC and/or European Red Data list, 26 taxa (Aquilegia vulgaris, Arctostaphylos uva-ursi, Atropa bella - donna, Campanula orphanidea, Cephalanthera damasonium, Coeloglossum viride, Convallaria majalis, Dactylorhiza sambucina, Dianthus gracilis ssp. drenowskianus, Dianthus gracilis ssp. gracilis, Dianthus petraeus ssp. orbelicus, Dianthus viscidus, Digitalis viridiflora, Galium demissum, Gentiana asclepiadea, Gentiana cruciata, Gentiana verna ssp. balcanica, Haberlea rhodopensis, Jovibarba heuffelii, Lactuca intricata, Lilium martagon, Neottia nidus-avis, Orchis ustulata, Paronychia rechingeri, Saxifraga ferdinandi-coburgi, Viola tricolor ssp. macedonica) are protected by the Greek Presidental Decree (67/1981), 10 taxa (Satureja pilosa, Chondrilla urumoffii, Herniaria nigrimontium, Hieracium pilosius, Orobanche pancicii, Saxifraga juniperifolia ssp. sancta, Stachys recta ssp. recta, Taraxacum aznavourii, Valeriana0 officinalis ssp. collina, Valeriana tripteris) are rare in Greece and/or reach their extreme distribution limits in Northern Greece, 35 taxa (Abies borisii-regis, Achillea ageratifolia ssp. ageratifolia, Achillea chrysocoma, Achillea holosericea, Anthyllis aurea, Arabis bryoides, Asperula aristata ssp nestia, Bruckenthalia spiculifolia, Carum rigidulum ssp. palmatum, Carum strictum, Centaurea napulifera ssp. napulifera, Cephalaria flava ssp. flava, Cerastium decalvans, Crocus veluchensis, Dianthus cruentus, Erysimum drenowskii, Festucopsis sancta, Galium aegaeum, Galium breviramosum, Gentianella bulgarica, Hieracium cymosum ssp. heldeichianum, Hypericum rumeliacum ssp. rumeliacum, Laserpitium siler ssp. laeve, Onobrychis alba ssp. calcarea, Onobrychis montana ssp. scardica, Pedicularis brachyodonta ssp. moesiaca, Saxifraga chrysospleniifolia, Scrophularia aestivalis, Scrophularia laciniata, Sesleria rigida ssp. achtarovii, Sideritis scardica, Silene balcanica, Silene radicosa ssp. radicosa, Silene waldsteinii, Viola grisebachiana) are Balkan endemics and 4 taxa (Centaurea affinis ssp. affinis, Saxifraga sempervivum, Thymus leucotrichus, Thymus thracicus) find their main distribution area in the Balkan Peninsula extending also to Turkey.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα It is a high mountain with extensive bare areas, that is overgrazed. Human activities include agriculture, stock-raising and hunting. There is scattered human habitation and a monastery (Moni Ikosifinisis) that is visited by a lot of people every week. Hiking, trekking, forage for sheep and cattle, domestic water use as well as irrigation are its most important uses. These uses should be controlled so that they have no negative effects.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Abies borisii-regis (Μακεδονικό έλατο)
Achillea chrysocoma
Aquilegia vulgaris
Arabis bryoides
Arctostaphylos uva-ursi (Αρκτοστάφυλος)
Arenaria filicaulis teddii
Asperula aristata nestia
Astragalus hellenicus
Atropa bella-donna
Bruckenthalia spiculifolia (Μπρουκενθάλια η ακιδόφυλλη)
Centaurea pangaea
Cephalanthera damasonium
Cephalanthera longifolia
Coeloglossum viride
Convallaria majalis
Crocus veluchensis
Dactylorhiza sambucina
Dianthus gracilis drenowskianus
Dianthus petraeus orbelicus
Epipactis helleborine
Erysimum drenowskii
Fritillaria drenovskii
Gentiana asclepiadea
Gentiana cruciata cruciata
Gentianella bulgarica (Γεντιανέλλα η Βουλγαρική)
Haberlea rhodopensis
Hypericum athoum
Inula ensifolia
Jovibarba heuffelii
Laserpitium siler laeve
Lilium martagon
Neottia nidus-avis
Orchis ustulata
Paronychia rechingeri
Rosa arvensis (Αγριοτριανταφυλλιά η αρουραία)
Satureja pilosa
Saxifraga ferdinandi-coburgi
Saxifraga juniperifolia sancta
Sideritis scardica
Silene balcanica
Silene multicaulis genistifolia
Silene radicosa
Silene waldsteinii
Stachys recta recta
Thymus leucotrichus leucotrichus
Thymus thracicus
Valeriana officinalis collina
Valeriana tripteris
Viola delphinantha
Viola grisebachiana
Viola perinensis
Αξιόλογα Θηλαστικά
Canis lupus (Λύκος)
Capreolus capreolus (Ζαρκάδι)
Felis silvestris morea (Αγριόγατος του Μωριά)
Lutra lutra (Βίδρα)
Martes foina (Κουνάβι)
Mustela nivalis galinthias (Νυφίτσα)
Myotis emarginatus (Πυρρομυωτίδα)
Sus scrofa (Αγριογούρουνο)
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Bombina variegata scabra (Κιτρινοβομβίνα)
Testudo graeca ibera (Γραικοχελώνα)
Testudo hermanni hermanni (Ονυχοχελώνα)
Vipera ammodytes meridionalis (Οχιά)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη