Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα POTAMOS KOMPSATOS (NEA KOITI)
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR1130007
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Ροδόπης
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 423.65
Χερσαία Έκταση (ha) 423.65
Συνολική Περίμετρος (km) 17.7
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 217.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 15.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Komsatos river has a great freshwater supply and provides Vistonida lake. A great quantity of sand gravel and silt is extracted every year. At the outlet of Komsatos river there are overgrazed and deteriorated riparian soft wood forests and an extensive cultivation of Populus sp. There are also hills (Kara Oglan) with grazed oak forest and steep valleys (especially the Komsatos river valley). Forest structure owes much to a history of grazing but there are also areas of dense ravine forest.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες It is part of one of the three important areas for birds of prey in Greece and species diversity is enriched by proximity of Vistonis wetlands. Traditional land uses contribute to the value of the area. The wetland under consideration either seems as one ecological unit along with lake Vistonis or by itself still has a great ecological value for Greece. Remarkable is its great diversity of biotopes and wildlife species, as well as the important bird populations still existing. Several bird species have their national strong holds here and even some breed in their total Greek and European population in these wetlands. The reference on Leuciscus cephalus is about the subspecies macedonicus.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα Human settlements are scattered. Human activities include stock-raising and hunting. The site, and mainly the animal species and their habitats as well as the natural habitats seem to be affected by road construction.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Canis lupus (Λύκος)
Lutra lutra (Βίδρα)
Mustela nivalis galinthias (Νυφίτσα)
Nyctalus leisleri (Μικρός νυχτοβάτης)
Sus scrofa (Αγριογούρουνο)
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Bombina variegata scabra (Κιτρινοβομβίνα)
Elaphe quatuorlineata quatuorlineata (Λαφίτης)
Hyla arborea arborea (Δεντροβάτραχος)
Lacerta viridis meridionalis (Πρασινόσαυρα η …)
Natrix tessellata tessellata (Κυβόφιδο)
Ophisaurus apodus thracius (Τυφλίτης)
Rana ridibunda ridibunda (Λιμνοβάτραχος Δ. Ελλάδας)
Testudo graeca ibera (Γραικοχελώνα)
Testudo hermanni hermanni (Ονυχοχελώνα)
Triturus vulgaris graecus (Κοινός Τρίτωνας)
Vipera ammodytes meridionalis (Οχιά)
Αξιόλογα Ψάρια
Chalcalburnus chalcoides macedonicus (Γκελάρτζα)
Gasterosteus aculeatus (Αγκαθερό)
Leuciscus cephalus albus (Τυλινάρι)
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη