Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Λίμνη Παραλίμνη
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT2012024
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Βοιωτίας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 1678.86
Χερσαία Έκταση (ha) 1678.0
Συνολική Περίμετρος (km) 22.0
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 100.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 20.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο
Δίκτυο CORINE-Biotopes
Δίκτυο NATURA-2000
Τοπίο Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Ημιορεινό Τοπίο / Λόφοι
Λιμναίο Τοπίο
Μακία
Μόνιμο η Εποχικό Ελος
Κλίμα
Αραιές βροχοπτώσεις
Μεγάλη ηλιοφάνεια
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου

Όμορφη ρηχή λίμνη, συνέχεια του συστήματος Βοιωτικού Κηφισσού και Υλίκης. Δέχεται νερά από την Υλίκη και χάνει υπογείως νερά προς το Βόρειο Ευβοϊκό Κόλπο. Συνδυασμός ελεύθερης επιφάνειας νερού, υδρόβιας βλάστησης και βαλτώδους έκτασης, με ποικιλία χρωμάτων. Αξιόλογος βιότοπος για ιχνοπανίδα και ορνιθοπανίδα.

Κατάσταση Τόπου Υποβαθμισμένη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου

Η σημερινή της μορφή χρονολογείται από την εποχή αποξήρανσης της Κωπαϊδας. Στη διάρκεια της ξηρασίας (περίπου 1990) αποξηράνθηκε λόγω υπερβολικών αντλήσεων στις γεωτρήσεις της ΕΥΔΑΠ και την πτώση της στάθμης της λίμνης Υλικης από την οποία τροφοδοτείται με νερό. Σχηματίστηκε ξανά όταν επανήλθε στην προηγούμενη κατάσταση το υδρολογικό καθεστώς.

Σημεία με καλή Θέα

Καλή θέα προς τη λίμνη από το δημόσιο δρόμο.

Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Αμφίβια
Ενδημικά Είδη
Ερπετά
Πτηνά
Σημαντικα Αποδημητικά Είδη
Σημαντικά Ενδιαιτήματα
Σημαντικό Οικοσύστημα
Τρωτά Είδη Πανίδας
Ψάρια
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Παρατήρηση πανίδας
Αισθητική Αξία
Ενδιαφέροντα Φυσικά, Οικολογικά, Γεωμορφολογικά Στοιχεία
Σχόλιο για τις αξίες

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Απόληψη νερού
Ευτροφισμός
Καλλιέργειες
Κυνήγι
Ρύπανση νερών
Φυτοφάρμακα
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές

Απειλείται κυρίως από ενδεχόμενη νέα αποξήρανση, σε συνδυασμό με τη γεωργική ρύπανση (φυτοφάρμακα, λιπάσματα), η οποία πολλαπλασιάζεται όταν καλλιεργούνται τα αποξηραμένα εδάφη της λίμνης.

Τρωτότητα

Αν δεν ληφθούν μέτρα κινδυνεύει με μεγάλη υποβάθμιση έως και εξαφάνιση.

Προτεραιότητα προστασίας Πρωτεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Ελος με γλυκό νερό
Θαμνώνας σκληρόφυλλων (Μεσογειακή Μακία)
Καλλιέργειες
Παρόχθια βλάστηση
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Alcedo atthis (Αλκυόνα)
Alectoris graeca (Πετροπέρδικα)
Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός)
Ardea purpurea (Πορφυροτσικνιάς)
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Circus aeruginosus (Καλαμόκιρκος)
Coracias garrulus (Χαλκοκουρούνα)
Falco eleonorae (Μαυροπετρίτης)
Falco peregrinus brookei (Πετρίτης)
Falco peregrinus peregrinus (Πετρίτης)
Hieraaetus fasciatus (Σπιζαητός)
Ixobrychus minutus (Μικροτσικνιάς)
Nycticorax nycticorax (Νυχτοκόρακας)
Pernis apivorus (Σφηκιάρης)
Sterna hirundo (Ποταμογλάρονο)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Aristichthys nobilis (Μαρμαροκυπρίνος)
Barbus graecus (Σκαρούνι)
Ctenopharyngodon idella (Χορτοφάγος κυπρίνος)
Pseudophoxinus beoticus (Πασκοβίτσα)
Rutilus ylikiensis (Δρομίτσα)
Scardinius graecus (Καλαμίθρα)
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη