Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Λίμνη Αμβρακία
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00020025
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Αιτωλοακαρνανίας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 6577.01
Χερσαία Έκταση (ha) 6400.0
Συνολική Περίμετρος (km) 54.7
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 893.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 40.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Λίμνη γλυκού νερού που περιβάλλεται από δασώδεις λόφους. Η στάθμη του νερού παρουσιάζει διακυμάνσεις λόγω της χρήσης του για άρδευση των παρακείμενων καπνοκαλλιεργειών. Αποτέλεσμα αυτού είναι η περιορισμένη παρόχθια βλάστηση. Η περιοχή περιλαμβάνει τις παρακείμενες πλαγιές του όρους Θύαμος.
Κατάσταση Τόπου Υποβαθμισμένη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Ορνιθολογικώς σημαντική περιοχή κατά την μετανάστευση και μερικοί αετοί είναι συχνά είδη στην περιοχή. Υπάρχουν βουτηχτάρια, παρυδάτια, πάπιες, γλάροι, γλαρόνια και έχουν αναφερθεί ερωδιοί. Η σημαντικότητα της περιοχής σχετίζεται με την εγγύτητά της σε άλλους υγροτόπους.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Έντονο κυνήγι, ρύπανση από αγροχημικές απορροές.
Τρωτότητα Το κυνήγι συχνά εμποδίζει τα πουλιά να χρησιμοποιήσουν τον υγρότοπο.
Προτεραιότητα προστασίας Χωρίς Προτεραιότητα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Centaurea solstitialis schouwii
Chenopodium rubrum (Χηνοπόδιο το ερυθρό)
Cyperus michelianus michelianus
Cyperus michelianus pygmaeus
Myriophyllum spicatum (Μυριόφυλλο το σταχτώδες)
Orlaya daucorlaya
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός)
Calidris ferruginea (Δρεπανοσκάληθρα)
Carduelis cannabina cannabina (Φανέτο)
Cettia cetti cetti (Ψευταηδόνι)
Emberiza cirlus (Σιρλοτσίχλονο)
Emberiza melanocephala (Αμπελουργός)
Falco tinnunculus (Βραχοκιρκίνεζο)
Galerida cristata caucausica (Κατσουλιέρης)
Hippolais pallida elaeica (Ωχροστριτσίδα)
Hirundo daurica rufula (Δεντροχελίδονο)
Miliaria calandra (Τσιφτάς)
Oenanthe hispanica (Ασπροκώλα)
Sylvia communis communis (Θαμνοτσιροβάκος)
Tringa glareola (Λασπότριγγας)
Tringa nebularia (Πρασινοσκέλης)
Tringa ochropus (Δασότριγγας)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Barbus albanicus (Στρωσσίδι)
Cobitis trichonica (Τριχονοβελονίτσα)
Pseudophoxinus stymphalicus thesproticus (Ντάσκα)
Rutilus ylikiensis (Δρομίτσα)
Scardinius acarnanicus (Τσερούκλα)
Silurus aristotelis (Γλανίδι)
Tropidophoxinellus hellenicus (Γουρνάρα)
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη