Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Όρος Παπίκι
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00020009
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Ροδόπης
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 4654.14
Χερσαία Έκταση (ha) 4500.0
Συνολική Περίμετρος (km) 55.3
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1483.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 300.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Κυρίως δασώδες βουνό και κατά τόπους γυμνό στα Βουλγαρικά σύνορα. Κατοικοί του είναι οι βοσκοί, οι οποίοι διατηρούν ένα ιδιαίτερο τύπο δάσους που βόσκεται. Δάση από οξιές πάνω από τα 900 m.
Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Ταχεία υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Περιοχή με γύπες, αετούς, Ciconia nigra (Μαυροπελαργοί) και Canis lupus (Λύκοι). Οι γύρω περιοχές είναι επίσης σημαντικές για την άγρια ζωή, με μια ευρεία κλίμακα ενδιαιτημάτων.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Επέκταση της υλοτομίας και του αντίστοιχου οδικού δικτύου. Παράνομο κυνήγι, αντικατάσταση του φυλλοβόλου δάσους από φυτείες πεύκου.
Τρωτότητα Απειλείται από την σύγχρονη άσκηση της δασοκομίας. Αντικατάσταση των παλιών και ανοιχτών φυλλοβόλων δασών με φυτείες πεύκων.
Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Anemone sylvestris
Anthriscus nemorosa
Arenaria filicaulis graeca
Asphodeline taurica
Calluna vulgaris (Καλλούνα η κοινή)
Cerastium banaticum bonaticum
Dianthus gracilis gracilis
Doronicum austriacum
Empetrum nigrum (Έμπετρο το μελανό)
Epilobium montanum
Erythronium dens-canis
Genista lydia (Γενίστα της Λυδίας)
Gentianella bulgarica (Γεντιανέλλα η Βουλγαρική)
Geranium macrorrhizum
Haberlea rhodopensis
Hypericum linarioides
Jovibarba heuffelii
Linaria genistifolia
Luzula alpinopilosa obscura
Minuartia garckeana
Minuartia hirsuta falcata
Myosotis nemorosa
Rubus idaeus (Σμεουρδιά)
Rumex obtusifolius subalpinus
Scabiosa columbaria columbaria
Scrophularia aestivalis
Sedum telephium
Sempervivum ruthenicum
Senecio hercynicus
Silene lerchenfeldiana
Silene waldsteinii
Stachys alpina
Syringa vulgaris (Πασχαλιά)
Vaccinium uliginosum microphyllum (Βακκίνιο το μικρόφυλλο)
Vaccinium vitis-idaea (Βακκίνιο η άμπελος της Ίδης)
Verbascum humile
Verbascum speciosum speciosum
Vincetoxicum hirundinaria nivale
Αξιόλογα Θηλαστικά
Canis lupus (Λύκος)
Felis silvestris morea (Αγριόγατος του Μωριά)
Αξιόλογα Πτηνά
Accipiter brevipes (Σαΐνι)
Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός)
Aquila pomarina (Κραυγαητός)
Caprimulgus europaeus (Γυδοβυζάχτρα)
Ciconia nigra (Μαυροπελαργός)
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Coracias garrulus (Χαλκοκουρούνα)
Dendrocopos medius medius (Μεσοτσικλητάρα)
Dendrocopos syriacus (Βαλκανοτσικλητάρα)
Dryocopus martius martius (Μαυροτσικλητάρα)
Emberiza cia (Βουνότσιχλονο)
Emberiza hortulana (Βλάχος)
Gyps fulvus (Όρνιο)
Hieraaetus pennatus (Σταυραητός)
Hippolais olivetorum (Λιοστριτσίδα)
Hippolais pallida elaeica (Ωχροστριτσίδα)
Jynx torquilla torquilla (Στραβολαίμης)
Lullula arborea arborea (Δεντροσταρήθρα)
Neophron percnopterus (Ασπροπάρης)
Pernis apivorus (Σφηκιάρης)
Phylloscopus bonelli orientalis (Βουνοφυλλοσκόπος)
Phylloscopus collybita collybita (Δενδροφυλλοσκόπος)
Picus viridis viridis (Πρασινοτσικλητάρα)
Sylvia curruca curruca (Λαλοτσιροβάκος)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη