Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Μεγάλο Διβάρι Ιστιαίας
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00010233
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Ευβοίας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 552.06
Χερσαία Έκταση (ha) 600.0
Συνολική Περίμετρος (km) 12.9
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 7.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Μικροί παράκτιοι υγρότοποι στη βόρεια Εύβοια με υφάλμυρη λιμνοθάλασσα που τροφοδοτείται από πηγές και μικρά ρέματα. Καλαμιώνες και ένας σπάνιος τύπος παραποτάμιου δάσους. Στην παράκτια πλευρά υπάρχουν θαμνότοποι και αμμουδιά.
Κατάσταση Τόπου Υποβαθμισμένη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Ταχεία υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Σημαντική περιοχή για μεταναστευτικά υδρόβια, όπως: Plegadis falcinellus (Χαλκόκοτα), Platalea leucorodia (Χουλιαρομύτα), ερωδιούς, πάπιες, κύκνους. Μία από τις δύο περιοχές αναπαραγωγής του Ciconia ciconia (Πελαργός) στην Εύβοια.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Έντονο κυνήγι, διατάραξη της εισροής γλυκού νερού, εντατικές υδατοκαλλιέργειες.
Τρωτότητα Η εισροή του γλυκού νερού στον υγρότοπο μπορεί εύκολα να διαταραχθεί. Πρόσφατη καταστροφή των υγροβιοτόπων λόγω της κατασκευής ενός ιχθυοτροφείου. Το κυνήγι είναι σοβαρό πρόβλημα και θα έπρεπε να απαγορευθεί.
Προτεραιότητα προστασίας Πολύ Επείγουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Alcedo atthis (Αλκυόνα)
Anthus campestris campestris (Χαμοκελάδα)
Ardea purpurea (Πορφυροτσικνιάς)
Ardeola ralloides (Κρυπτοτσικνιάς)
Burhinus oedicnemus oedicnemus (Πετροτριλίδα)
Calandrella brachydactyla (Μικρογαλιάντρα)
Calidris ferruginea (Δρεπανοσκάληθρα)
Cettia cetti cetti (Ψευταηδόνι)
Charadrius alexandrinus (Θαλασσοσφυριχτής)
Charadrius dubius (Ποταμοσφυριχτής)
Ciconia ciconia (Λευκοπελαργός)
Circus aeruginosus (Καλαμόκιρκος)
Cisticola juncidis juncidis (Κιστικόλη (Ντουλαπάρης))
Egretta garzetta (Λευκοτσικνιάς)
Motacilla flava feldegg (Κιτρινοσουσουράδα)
Platalea leucorodia (Χουλιαρομύτα)
Plegadis falcinellus
Pluvialis squatarola (Αργυροβροχοπούλι)
Remiz pendulinus pendulinus (Σακουλοπαπαδίτσα)
Saxicola torquata (Μαυρολαίμης)
Sterna albifrons (Νανογλάρονο)
Tringa totanus totanus (Κοκκινοσκέλης)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Emys orbicularis (Βαλτοχελώνα)
Mauremys caspica rivulata (Ποταμοχελώνα)
Testudo graeca ibera (Γραικοχελώνα)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη