Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Λίμνες Παραλίμνη και Υλίκη
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00010217
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Βοιωτίας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 14391.86
Χερσαία Έκταση (ha) 13500.0
Συνολική Περίμετρος (km) 61.2
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 781.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 30.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Μερικώς τεχνητές λίμνες γλυκού νερού που τροφοδοτούνται από τον Κηφισό ποταμό και από το νερό που αποστραγγίζεται από την καλλιεργούμενη πεδιάδα της Κωπαϊδας ανάμεσα σε γυμνά βουνά, αν και ανατολικά της Παραλίμνης οι πλαγιές καλύπτονται με πευκοδάση.
Κατάσταση Τόπου Υποβαθμισμένη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Σταθερότητα/Συντήρηση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Ως υγρότοπος δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικός, παρά την παρουσία Aredeidae ssp. (Ερωδιοί) στο παρελθόν ( ίσως ακόμη υπάρχουν στην Παραλίμνη). Η περιοχή έχει μερικά είδη αρπακτικών και ενδημικών ψαριών.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Πυρκαγιές, αγροχημικές απορροές από την κοιλάδα της Κωπαϊδας.
Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας Χωρίς Προτεραιότητα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Lutra lutra (Βίδρα)
Αξιόλογα Πτηνά
Acrocephalus arundinaceus (Τσιχλοποταμίδα)
Actitis hypoleucos (Ποταμότριγγας)
Alcedo atthis (Αλκυόνα)
Alectoris graeca (Πετροπέρδικα)
Anas platyrhynchos (Πρασινοκέφαλη)
Anas querquedula (Σαρσέλα)
Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός)
Ardea cinerea (Σταχτοτσικνιάς)
Ardea purpurea (Πορφυροτσικνιάς)
Ardeola ralloides (Κρυπτοτσικνιάς)
Athene noctua (Κουκουβάγια)
Cettia cetti cetti (Ψευταηδόνι)
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Circus aeruginosus (Καλαμόκιρκος)
Coracias garrulus (Χαλκοκουρούνα)
Coturnix coturnix (Ορτύκι)
Egretta alba (Αργυροτσικνιάς)
Egretta garzetta (Λευκοτσικνιάς)
Erithacus rubecula rubecula (Κοκκινολαίμης)
Falco eleonorae (Μαυροπετρίτης)
Falco peregrinus peregrinus (Πετρίτης)
Falco tinnunculus (Βραχοκιρκίνεζο)
Galerida cristata caucausica (Κατσουλιέρης)
Gallinago gallinago (Μεκατσίνι)
Gallinula chloropus (Νερόκοτα)
Gelochelidon nilotica (Γελογλάρονο)
Hieraaetus fasciatus (Σπιζαητός)
Hirundo daurica rufula (Δεντροχελίδονο)
Ixobrychus minutus (Μικροτσικνιάς)
Larus ridibundus (Καστανοκέφαλος γλάρος)
Luscinia megarhynchos (Αηδόνι)
Motacilla alba alba (Λευκοσουσουράδα)
Motacilla cinerea (Σταχτοσουσουράδα)
Nycticorax nycticorax (Νυχτοκόρακας)
Otus scops (Γκιώνης)
Pernis apivorus (Σφηκιάρης)
Philomachus pugnax (Μαχητής)
Phoenicurus ochruros (Καρβουνιάρης)
Plegadis falcinellus
Podiceps cristatus (Σκουροβουτηχτάρι)
Sterna hirundo (Ποταμογλάρονο)
Tringa erythropus (Μαυρότριγγας)
Tringa glareola (Λασπότριγγας)
Upupa epops epops (Τσαλαπετεινός)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Aristichthys nobilis (Μαρμαροκυπρίνος)
Barbus graecus (Σκαρούνι)
Ctenopharyngodon idella (Χορτοφάγος κυπρίνος)
Pseudophoxinus beoticus (Πασκοβίτσα)
Rutilus ylikiensis (Δρομίτσα)
Scardinius graecus (Καλαμίθρα)
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη