Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Λίμνη Δοϊράνη
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00010204
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Κιλκίς
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 1870.14
Χερσαία Έκταση (ha) 1800.0
Συνολική Περίμετρος (km) 21.2
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 150.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 140.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Λίμνη γλυκού νερού με βάθος 10 m περίπου, το περισσότερο από το μισό της οποίας, βρίσκεται στην Γιουγκοσλαβία. Μεγάλο μέρος της αμμώδους παραλίας χρησιμοποιείται για κολύμπι, ενώ το βορειοανατολικό ελληνικό τμήμα έχει ακόμη καλαμιώνες και δάση σε προσχωσιγεννή εδάφη που ενώνονται με τους βοσκότοπους και την καλλιεργήσιμη γη.
Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Σημαντική περιοχή για το πέρασμα πουλιών και για μεταναστευτικά είδη όπως: πελεκάνοι, Falacrocorax carbo (Κορμοράνοι), βουτηχτάρια, πάπιες και παρυδάτια πτηνά. Επίσης για την αναπαραγωγή γλαρονιών. Στην περιοχή εμφανίζονται τα θηλαστικά Lutra lutra (Βίδρες).

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Έντονο κυνήγι. Η τουριστική ανάπτυξη προκαλεί ρύπανση, όπως επίσης και οι αγροκαλλιέργειες. Ταπείνωση της στάθμης του νερού λόγω της άντλησης για άρδευση στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.
Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Dianthus pinifolius pinifolius
Dianthus quadrangulus
Spirodela polyrhiza
Αξιόλογα Θηλαστικά
Lutra lutra (Βίδρα)
Αξιόλογα Πτηνά
Accipiter nisus nisus (Τσιχλογέρακο)
Actitis hypoleucos (Ποταμότριγγας)
Alcedo atthis (Αλκυόνα)
Anas crecca (Κιρκίρι)
Anas penelope (Σφυριχτάρι)
Anas platyrhynchos (Πρασινοκέφαλη)
Anas querquedula (Σαρσέλα)
Aquila heliaca heliaca (Βασιλαητός)
Ardea cinerea (Σταχτοτσικνιάς)
Ardeola ralloides (Κρυπτοτσικνιάς)
Aythya ferina (Γκισάρι)
Aythya fuligula (Μαυροκέφαλη)
Bucephala clangula (Βουκεφάλας)
Calandrella brachydactyla (Μικρογαλιάντρα)
Calidris minuta (Νανοσκαλήθρα)
Carduelis carduelis balcanica (Καρδερίνα η Βαλκανική)
Charadrius dubius (Ποταμοσφυριχτής)
Chlidonias niger (Μαυρογλάρονο)
Circus aeruginosus (Καλαμόκιρκος)
Circus cyaneus (Βαλτόκιρκος)
Circus pygargus (Λιβαδόκιρκος)
Coracias garrulus (Χαλκοκουρούνα)
Cygnus olor (Κύκνος)
Egretta alba (Αργυροτσικνιάς)
Egretta garzetta (Λευκοτσικνιάς)
Gavia stellata stellata (Κηλιδοβούτι)
Luscinia megarhynchos (Αηδόνι)
Mergus albellus (Νανοπρίστης)
Miliaria calandra (Τσιφτάς)
Pelecanus crispus (Αργυλοπελεκάνος)
Pelecanus onocrotalus (Ροδοπελεκάνος)
Phalacrocorax carbo sinensis (Κορμοράνος)
Phalacrocorax pygmeus (Λαγγόνα)
Plegadis falcinellus
Podiceps cristatus (Σκουροβουτηχτάρι)
Podiceps nigricollis (Μαυροβουτηχτάρι)
Sterna caspia (Καρατζάς)
Sterna hirundo (Ποταμογλάρονο)
Tachybaptus ruficollis (Νανοβουτηχτάρι)
Tringa glareola (Λασπότριγγας)
Tringa nebularia (Πρασινοσκέλης)
Tringa ochropus (Δασότριγγας)
Vanellus vanellus (Καλημάνα)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Alburnus alburnus macedonicus (Σίρκο)
Cyprinus carpio (Γριβάδι (Κυπρίνος))
Gobio gobio balcanicus (Γυφτόψαρο)
Perca fluviatilis (Περκί)
Rutilus rutilus (Τσιρώνι)
Sabanejewia aurata balcanica (Χρυσοβελονίτσα)
Salaria fluviatilis (Ποταμοσαλιάρα)
Silurus glanis (Γουλιανός)
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη