Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Στενά Καλαμά
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00010032
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Θεσπρωτίας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 3170.76
Χερσαία Έκταση (ha) 3000.0
Συνολική Περίμετρος (km) 38.3
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 954.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 100.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Τα Στενά του ποταμού Καλαμά έχουν γκρεμούς και πλαγιές με λίγη βλάστηση που έρχονται σε αντίθεση με την πράσινη ζώνη του δάσους και των θάμνων, τα οποία είναι πάνω σε προσχωσιγεννή εδάφη.
Κατάσταση Τόπου Υποβαθμισμένη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Σημαντική περιοχή για μεγάλα αρπακτικά πτηνά, συμπεριλαμβανομένης μιας αποικίας από Gyps fulvus (Όρνεα). Επίσης εμφανίζονται τα θηλαστικά Lutra lutra (Βίδρες). Η περιοχή περιλαμβάνει πηγή και έλος με πλούσια βλάστηση από Ορχιδέες.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Αποστράγγιση των παρόχθιων ελών, παράνομο κυνήγι των αρπακτικών πουλιών.
Τρωτότητα Η αποξήρανση του έλους και η λατομικές εργασίες είναι ενεργές απειλές.
Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Lutra lutra (Βίδρα)
Αξιόλογα Πτηνά
Alcedo atthis (Αλκυόνα)
Alectoris graeca (Πετροπέρδικα)
Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός)
Athene noctua (Κουκουβάγια)
Caprimulgus europaeus (Γυδοβυζάχτρα)
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Dendrocopos syriacus (Βαλκανοτσικλητάρα)
Emberiza hortulana (Βλάχος)
Gyps fulvus (Όρνιο)
Hippolais olivetorum (Λιοστριτσίδα)
Lanius collurio collurio (Αητόμαχος)
Lanius minor (Γαϊδουροκεφαλάς)
Lullula arborea arborea (Δεντροσταρήθρα)
Neophron percnopterus (Ασπροπάρης)
Otus scops (Γκιώνης)
Phylloscopus bonelli orientalis (Βουνοφυλλοσκόπος)
Remiz pendulinus pendulinus (Σακουλοπαπαδίτσα)
Sitta neumayer neumayer (Βραχοτσοπανάκος)
Sylvia hortensis crassirostris (Δεντροτσιροβάκος)
Sylvia nisoria nisoria (Ψαλτοτσιροβάκος)
Tyto alba alba (Τυτώ)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Barbus albanicus (Στρωσσίδι)
Barbus peloponnesius peloponnesius (Αμμοσούρτης)
Leuciscus "svallize" (Δροσσίνα)
Phoxinellus pleurobipunctatus (Λιάρα)
Pseudophoxinus stymphalicus thesproticus (Ντάσκα)
Salaria fluviatilis (Ποταμοσαλιάρα)
Salmo trutta (Πέστροφα)
Valencia letourneuxi (Ζουρνάς)
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη