Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Ορος Χολομώντας
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00010018
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Χαλκιδικής
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 14533.73
Χερσαία Έκταση (ha) 13700.0
Συνολική Περίμετρος (km) 69.2
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1165.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 300.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Δασώδεις λόφοι με μερικές απότομες κοιλάδες και βραχώδη φαράγγια.
Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Σημαντικό βουνό για αρπακτικά πουλιά, το Bubo bubo (Μπούφος) και πιθανώς το Ciconia nigra (Μαυροπελαργός). Αποικία Gyps fulvus (Όρνεα).

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Η κατασκευή δρόμων διευκολύνει την πρόσβαση για δασική εκμετάλλευση και για παράνομο κυνήγι. Ένα πλούσιο δάσος από βελανιδιές έχει μεγάλο κίνδυνο πυρκαγιάς. Η εκμετάλλευση των δασών βελανιδιάς για την παραγωγή καυσόξυλων έχει σαν αποτέλεσμα την μείωση της ποικιλότητας (αποψίλωση κάθε 20-25 χρόνια).
Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Abies borisii-regis (Μακεδονικό έλατο)
Aceras anthropophorum
Acer campestre (Σφενδάμι πεδινό)
Acinos alpinus nomismophyllus
Actaea spicata
Ajuga laxmannii
Allium moschatum
Althaea cannabina
Amelanchier ovalis cretica (Αμελάνχιερ το κρητικό)
Arabis bryoides
Berteroa incana
Bryonia cretica dioica
Bupleurum gerardi (Βούπλευρο το Γεράρδιο)
Buxus sempervirens (Πυξός)
Centaurea immanuelis-loewii
Chenopodium polyspermum (Χηνοπόδιο το πολύσπερμο)
Circaea luteliana
Consolida regalis paniculata (Κονσολίντα φοβοειδής)
Coronilla varia
Corydalis bulbosa blanda
Corydalis integra
Delphinium fissum
Dianthus diffusus
Dianthus pinifolius pinifolius
Dictamnus albus
Epilobium angustifolium
Epilobium parviflorum
Erodium botrys
Euonymus europaeus (Ευώνυμος Ευρωπαϊκός)
Euonymus latifolius (Ευώνυμος πλατύφυλλος)
Euphorbia serrulata (Γαλατσίδα η πριονωτή)
Euphrasia stricta
Geranium macrostylum
Helianthemum ledifolium ledifolium
Hypecoum imberbe
Ilex aquifolium (Αρκουδοπούρναρο)
Laser trilobum
Laurus nobilis (Δάφνη)
Lunaria rediviva
Lysimachia nummularia
Lysimachia vulgaris vylgaris
Oenanthe tenuifolia
Phytolacca americana
Poa compressa
Polygonum patulum
Populus tremula (Τρεμόλευκα)
Potentilla speciosa
Pulmonaria rubra
Ranunculus aduncus
Rhinanthus rumelicus
Salix aurita (Θαμνοϊτιά)
Sanicula europaea
Taxus baccata (Ίταμος)
Thalictrum lucidum
Thesium divaricatum
Thlaspi ochroleucum
Trifolium hybridum hybridum
Ulmus laevis (Δασοφτελιά)
Verbascum phoeniceum flavidum
Veronica chamaedrys chamaedrys
Veronica officinalis
Viola arvensis
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Accipiter nisus nisus (Τσιχλογέρακο)
Aegithalos caudatus caudatus (Αιγίθαλος)
Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός)
Bubo bubo bubo (Μπούφος)
Caprimulgus europaeus (Γυδοβυζάχτρα)
Certhia brachydactyla brachydactyla (Καμποδεντροβάτης)
Ciconia nigra (Μαυροπελαργός)
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Coccothraustes coccothraustes (Κοκκοθραύστης)
Columba oenas oenas (Φασσοπερίστερο)
Emberiza hortulana (Βλάχος)
Falco peregrinus brookei (Πετρίτης)
Falco subbuteo (Δεντρογέρακο)
Garrulus glandarius atricapillus (Κίσσα μαυροκέφαλη)
Gyps fulvus (Όρνιο)
Lanius collurio collurio (Αητόμαχος)
Loxia curvirostra (Σταυρομύτης)
Lullula arborea arborea (Δεντροσταρήθρα)
Parus palustris (Καστανοπαπαδίτσα)
Pernis apivorus (Σφηκιάρης)
Picus canus canus (Σταχτοτσικλητάρα)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη