Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Στενά Νέστου και πηγές Παραδείσου
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00010010
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Καβάλας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 10207.22
Χερσαία Έκταση (ha) 10000.0
Συνολική Περίμετρος (km) 55.9
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1037.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 6.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Μεγάλο στενό του ελικοειδούς Νέστου ποταμού με ψηλούς γκρεμούς, δασωμένες απότομες πλαγιές, παραποτάμια δάση και αμμώδη επίπεδα το καλοκαίρι.
Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Σταθερότητα/Συντήρηση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Πηγές κοντά στο χωριό Παράδεισος με σημαντικά είδη ψαριών. Το Στενό αποτελεί καταφύγιο για σπάνια αρπακτικά πουλιά και θηλαστικά, όπως οι Lutra lutra (Βίδρες). Περιοχή φωλιάσματος της Tadorna ferruginea (Kαστανόχηνα).

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Ο δρόμος που σχεδιάζεται να γίνει κατά μήκος των στενών του ποταμού Νέστου θα προκαλέσει την εντατικοποίηση του κυνηγιού, σε μια περιοχή που είναι απομονωμένη.
Τρωτότητα Δεν επιβάλονται οι περιοριστικές διατάξεις για το κυνήγι.
Προτεραιότητα προστασίας Χωρίς Προτεραιότητα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Althaea armeniaca
Alyssum corymbosoides
Andrachne telephioides telephioides
Anthyllis vulneraria bulgarica
Cephalaria flava flava
Cerastium banaticum bonaticum
Erysimum diffusum
Ferulago campestris
Ferulago sylvatica confusa
Galium mirum
Goniolimon collinum
Haberlea rhodopensis
Helianthemum salicifolium
Hypericum aucheri (Υπερικό των Ωσέρ)
Hypericum montbretii
Iberis pruitii (Ιβερίδα η προυίτιος)
Jasminum fruticans (Γιασεμί το θαμνώδες)
Juniperus excelsa (Αγριοκυπάρισσο)
Linaria angustissima
Matthiola fruticulosa valesiaca
Myrrhoides nodosa
Orlaya grandiflora
Paeonia peregrina
Paronychia cephalotes
Physalis alkekengi
Populus nigra (Καβάκι)
Rhamnus saxatilis rhodopeus (Ράμνος της Ροδόπης)
Salix purpurea purpurea (Κοκκινοϊτιά)
Salix triandra triandra (Αμυγδαλοϊτιά)
Silene flavescens thessalonica
Stachys leucoglossa
Syringa vulgaris (Πασχαλιά)
Teucrium divaricatum divaricatum
Verbascum pseudonobile
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Accipiter gentilis gentilis (Διπλοσάινο)
Alcedo atthis (Αλκυόνα)
Apus melba melba (Σκεπαρνάς)
Aquila pomarina (Κραυγαητός)
Bubo bubo bubo (Μπούφος)
Charadrius dubius (Ποταμοσφυριχτής)
Ciconia nigra (Μαυροπελαργός)
Columba oenas oenas (Φασσοπερίστερο)
Dendrocopos syriacus (Βαλκανοτσικλητάρα)
Emberiza hortulana (Βλάχος)
Falco subbuteo (Δεντρογέρακο)
Haliaeetus albicilla (Θαλασσαητός)
Hieraaetus pennatus (Σταυραητός)
Hippolais olivetorum (Λιοστριτσίδα)
Pernis apivorus (Σφηκιάρης)
Picus canus canus (Σταχτοτσικλητάρα)
Tadorna ferruginea (Καστανόχηνα)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Acipenser sturio (Ξυρίχι)
Alburnoides bipunctatus strymonicus (Τσιρωνάκι του Στρυμώνα)
Barbus cyclolepis cyclolepis (Βιργιάνα)
Cobitis stroumicae (Θρακοβελονίτσα)
Gobio gobio bulgaricus (Γυφτόψαρο)
Knipowitschia caucasica (Ποντογωβιός)
Leucaspius delineatus (Μικροσίρκο)
Leuciscus cephalus macedonicus (Τυλινάρι)
Orthrias brandti bureschi (Πετροχείλι)
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη