Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Κοιλάδα Κομψάτου
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00010006
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Ροδόπης
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 19894.41
Χερσαία Έκταση (ha) 19500.0
Συνολική Περίμετρος (km) 70.0
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1407.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 20.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Λόφοι με δάση βελανιδιάς που βόσκονται και στενές κοιλάδες (κυρίως η παραποτάμια κοιλάδα του Κομψάτου). Η δομή του δάσους οφείλεται κυρίως στο ιστορικό της βόσκησης, αλλά υπάρχουν επίσης περιοχές με πυκνοδασωμένες λαγκαδιές.
Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Μια από τις τρεις καλύτερες περιοχές για αρπακτικά πουλιά στην Ελλάδα. Η ποικιλία των ειδών εμπλουτίζεται λόγω της εγγύτητάς της στους υγρότοπους της Βιστωνίδας. Οι παραδοσιακές πρακτικές χρήσης της γης συνεισφέρουν στην αξία της περιοχής.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Επέκταση οδικού δικτύου, υλοτόμηση, δεντροφύτευση πεύκων, παράνομο κυνήγι.
Τρωτότητα Απειλείται από την ανάπτυξη και την οδοποιία, που οδηγούν στην εξαφάνιση της πιο σπάνιας μορφής άγριας ζωής.
Προτεραιότητα προστασίας Πολύ Επείγουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Salix xanthicola (Ιτιά της Ξάνθης)
Αξιόλογα Θηλαστικά
Canis lupus (Λύκος)
Felis silvestris morea (Αγριόγατος του Μωριά)
Lutra lutra (Βίδρα)
Αξιόλογα Πτηνά
Accipiter brevipes (Σαΐνι)
Accipiter gentilis butoides (Διπλοσάινο)
Alcedo atthis (Αλκυόνα)
Apus melba melba (Σκεπαρνάς)
Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός)
Aquila pomarina (Κραυγαητός)
Athene noctua (Κουκουβάγια)
Bubo bubo bubo (Μπούφος)
Buteo rufinus rufinus (Αητογερακίνα)
Cettia cetti cetti (Ψευταηδόνι)
Charadrius dubius (Ποταμοσφυριχτής)
Ciconia nigra (Μαυροπελαργός)
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Columba oenas oenas (Φασσοπερίστερο)
Dendrocopos major pinetorum (Παρδαλοτσικλητάρα)
Dendrocopos medius medius (Μεσοτσικλητάρα)
Dendrocopos syriacus (Βαλκανοτσικλητάρα)
Emberiza hortulana (Βλάχος)
Falco peregrinus brookei (Πετρίτης)
Falco subbuteo (Δεντρογέρακο)
Gyps fulvus (Όρνιο)
Hieraaetus pennatus (Σταυραητός)
Hippolais olivetorum (Λιοστριτσίδα)
Lanius collurio collurio (Αητόμαχος)
Lanius minor (Γαϊδουροκεφαλάς)
Lullula arborea arborea (Δεντροσταρήθρα)
Motacilla alba alba (Λευκοσουσουράδα)
Motacilla cinerea (Σταχτοσουσουράδα)
Muscicapa striata striata (Σταχτομυγοχάφτης)
Neophron percnopterus (Ασπροπάρης)
Nycticorax nycticorax (Νυχτοκόρακας)
Parus lugubris lugubris (Κλειδωνάς)
Pernis apivorus (Σφηκιάρης)
Phylloscopus collybita collybita (Δενδροφυλλοσκόπος)
Picus viridis viridis (Πρασινοτσικλητάρα)
Strix aluco aluco (Χουχουριστής)
Turdus viscivorus (Τσαρτσάρα)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Bombina bombina (Κοκκινοβομβίνα)
Bombina variegata scabra (Κιτρινοβομβίνα)
Bufo viridis viridis (Πρασινόφρυνος)
Hyla arborea arborea (Δεντροβάτραχος)
Ophisaurus apodus thracius (Τυφλίτης)
Testudo graeca ibera (Γραικοχελώνα)
Testudo hermanni hermanni (Ονυχοχελώνα)
Triturus vulgaris graecus (Κοινός Τρίτωνας)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη