Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Κοιλάδα Φιλιούρη, Νέα Σάντα
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00010005
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Εβρου
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 22916.77
Χερσαία Έκταση (ha) 15000.0
Συνολική Περίμετρος (km) 118.8
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 8.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Απότομη κοιλάδα με βραχώδεις όψεις, δάση από βελανιδιές και βοσκοτόπια ,κατέρχεται από τους λόφους Δεμίρ Τσαλ (Σάπκα).
Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Περιοχή πλούσια σε αρπακτικά πουλιά. Επίσης υπάρχουν τα θηλαστικά Lutra lutra (Βίδρες), και Canis lupus (Λύκοι).

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Φυτείες πεύκων στα ανοικτού χαρακτήρα δάση βελανιδιών, δασοκομία και δρόμοι πρόσβασης, παράνομο κυνήγι.
Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Canis lupus (Λύκος)
Felis silvestris morea (Αγριόγατος του Μωριά)
Lutra lutra (Βίδρα)
Αξιόλογα Πτηνά
Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός)
Aquila pomarina (Κραυγαητός)
Caprimulgus europaeus (Γυδοβυζάχτρα)
Ciconia nigra (Μαυροπελαργός)
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Columba oenas oenas (Φασσοπερίστερο)
Dendrocopos medius medius (Μεσοτσικλητάρα)
Dendrocopos syriacus (Βαλκανοτσικλητάρα)
Emberiza hortulana (Βλάχος)
Gypaetus barbatus aureus (Γυπαητός)
Gyps fulvus (Όρνιο)
Hieraaetus pennatus (Σταυραητός)
Hippolais olivetorum (Λιοστριτσίδα)
Lanius collurio collurio (Αητόμαχος)
Lullula arborea arborea (Δεντροσταρήθρα)
Neophron percnopterus (Ασπροπάρης)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Bombina bombina (Κοκκινοβομβίνα)
Bombina variegata scabra (Κιτρινοβομβίνα)
Bufo viridis viridis (Πρασινόφρυνος)
Hyla arborea arborea (Δεντροβάτραχος)
Natrix tessellata tessellata (Κυβόφιδο)
Αξιόλογα Ψάρια
Abramis brama (Λεστιά)
Barbus cyclolepis cyclolepis (Βιργιάνα)
Chalcalburnus chalcoides macedonicus (Γκελάρτζα)
Cobitis stroumicae (Θρακοβελονίτσα)
Gobio gobio bulgaricus (Γυφτόψαρο)
Knipowitschia caucasica (Ποντογωβιός)
Leucaspius delineatus (Μικροσίρκο)
Leuciscus borysthenicus (Τσαϊλάκι)
Leuciscus cephalus macedonicus (Τυλινάρι)
Phoxinus phoxinus (Κοκκινόγαστρος)
Zosterisessor ophiocephalus (Πρασινογωβιός)
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη