Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Juncus striatus
Juncus subulatus
Juncus tenuis
Juncus thomasii
Jurinea cadmea
Jurinea consanguinea
Jurinea mollis
Jurinea taygetea
Jasminum fruticans Γιασεμί το θαμνώδες
Juglans regia Καρυδιά
Juniperus drupacea Δενδρόκεδρο
Juniperus excelsa Αγριοκυπάρισσο
Juniperus foetidissima Βουνοκυπάρισσο
Juniperus phoenicea Θαμνοκυπάρισσο
Jankaea heldreichii
Juniperus sabina Αγρικυπάρισσο το Σαβίνιο
Jasione heldreichii
Jasione jankae
Johrenia distans
Jovibarba heuffelii