Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Carex digitata
Centaurea ossaea
Centaurea pangaea
Centaurea pannosa
Centaurea parilica
Centaurea pawlowskii
Centaurea pelia
Centaurea peucedanifolia
Campanula rapunculoides
Centaurea pinardii
Centaurea pindicola
Centaurea poculatoris
Centaurea prespana
Centaurea princeps
Centaurea pseudocadmea
Centaurea psilacantha
Centaurea ptarmicifolia
Centaurea pumilio
Campanula reiseri
Cirsium italicum Κίρσιο το ιταλικό