Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Aegilops comosa comosa Αιγίλωψ ο εύκομος
Adenocarpus complicatus complicatus Αδενόκαρπος ο συμπεπτηγμένος
Adenocarpus complicatus complicatus Αδενόκαρπος ο συμπεπτηγμένος
Asperula aristata condensata
Arenaria conferta conferta
Adonis microcarpa cretica Άδωνις ο Κρητικός
Anthemis cretica cretica
Alcea pallida cretica
Amelanchier ovalis cretica Αμελάνχιερ το κρητικό
Acantholimon echinus creticum Ακανθολιμών ο κρητικός
Aethionema saxatile creticum
Allium bourgeaui creticum
Astragalus creticus creticus
Allium cupani cupani
Allium bourgeaui cycladum
Anthemis arvensis cyllenea Ανθέμιδα της Κυλλήνης
Astragalus thracicus cylleneus
Allium guttatum dalmaticum
Amelanchier parviflora dentata Αμελάνχιερ το οδοντωτό
Acantholimon echinus echinus Ακανθολιμών ο εχίνος