Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Accipiter brevipes Σαΐνι
Acrocephalus melanopogon Μουστακοποταμίδα
Acrocephalus arundinaceus Τσιχλοποταμίδα
Acrocephalus palustris Βαλτοποταμίδα
Acrocephalus schoenobaenus Βουρλοποταμίδα
Acrocephalus scirpaceus Καλαμοποταμίδα
Actitis hypoleucos Ποταμότριγγας
Acrocephalus paludicola Νεροποταμίδα
Anas acuta Ψαλίδα
Anas discors Αμερικάνικη Σαρσέλα
Ardea cinerea Σταχτοτσικνιάς
Ardea purpurea Πορφυροτσικνιάς
Ardeola ralloides Κρυπτοτσικνιάς
Arenaria interpres Χαλικοκυλιστής
Asio flammeus Βαλτόμπουφος
Bombycilla garrulus Βομβυκίλλα
Bonasa bonasia Αγριόκοτα
Botaurus stellaris Ηταυρος
Branta bernicla Δαχτυλιδόχηνα
Branta ruficollis Κοκκινόχηνα