Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Cobitis hellenica arachthosensis Λουροβελονίτσα
Rhodeus sericeus amarus Μουρμουρίτσα
Leuciscus cephalus albus Τυλινάρι
Esox lucius Τούρνα
Liza aurata Μυξινάρι
Economidichthys pygmaeus Λουρογωβιός
Coregonus lavaretus Κορήγονος
Pseudophoxinus beoticus Πασκοβίτσα
Leuciscus keadicus Μενίδα
Cobitis trichonica Τριχονοβελονίτσα
Cobitis stroumicae Θρακοβελονίτσα
Cobitis stephanidisi Θεροβελονίτσα
Phoxinus phoxinus Κοκκινόγαστρος
Cobitis vardarensis Βελονίτσα
Lepomis gibbosus Ηλιόψαρο
Dicentrarchus labrax Λαυράκι
Cobitis punctilineata Γραμμοβελονίτσα
Economidichthys trichonis Νανογωβιός
Cobitis meridionalis Βρυγοβελονίτσα
Phoxinellus pleurobipunctatus Λιάρα