Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Carduelis spinus Λούγαρο
Carpodacus erythrinus Ροδόσπιζα
Cercotrichas galactotes Κουφαηδόνι
Acrocephalus arundinaceus Τσιχλοποταμίδα
Ceryle rudis Κήρυλος
Coracias garrulus Χαλκοκουρούνα
Accipiter brevipes Σαΐνι
Circus pygargus Λιβαδόκιρκος
Circus macrourus Στεπόκιρκος
Circus aeruginosus Καλαμόκιρκος
Circaetus gallicus Φιδαητός
Ciconia nigra Μαυροπελαργός
Coturnix coturnix Ορτύκι
Crex crex Ορτυκομάνα
Cuculus canorus Κούκος
Cursorius cursor Αμμοδρόμος
Cygnus cygnus Αγριόκυκνος
Cygnus olor Κύκνος
Ciconia ciconia Λευκοπελαργός
Chlidonias niger Μαυρογλάρονο