Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Anas discors Αμερικάνικη Σαρσέλα
Calidris bairdii Σκαλήθρα του Μπαίρντ
Calandrella brachydactyla Μικρογαλιάντρα
Calidris alba Λευκοσκαλήθρα
Ardea purpurea Πορφυροτσικνιάς
Acrocephalus schoenobaenus Βουρλοποταμίδα
Charadrius asiaticus Ασιατικός σφυριχτής
Chettusia gregaria Αγελοκαλημάνα
Circus cyaneus Βαλτόκιρκος
Clamator glandarius Κισσόκουκος
Clangula hyemalis Χιονόπαπια
Coccothraustes coccothraustes Κοκκοθραύστης
Bombycilla garrulus Βομβυκίλλα
Actitis hypoleucos Ποταμότριγγας
Bonasa bonasia Αγριόκοτα
Acrocephalus paludicola Νεροποταμίδα
Botaurus stellaris Ηταυρος
Falco cherrug Στεπογέρακο
Falco columbarius Νανογέρακο
Ixobrychus minutus Μικροτσικνιάς