Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Pastinaca sativa sativa
Paeonia mascula russii
Pulsatilla halleri rhodopaea
Potentilla geoides regis-borisii
Phlomis herba-venti pungens
Ptilostemon gnaphaloides pseudofruticosus Πτιλοστήμων ο ψευδοθαμνώδης
Poa bulbosa pseudoconcina
Pimpinella tragium polyclada
Ptilotrichum cyclocarpum pindicum
Plantago media pindica
Pinus pinaster pinaster Παραθαλάσσιο πεύκο
Polygala supina phodopea
Pterocephalus perrenis perrenis
Poa bulbosa perligulata
Pinus nigra pallasiana Ανατολικό μαυρόπευκο
Portulaca oleracea oleracea
Papaver argemone nigrotinctum
Pinus nigra nigra Μαυρόπευκο
Pedicularis brachyodonta moesiaca
Piptatherum miliaceum miliaceum