Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Goodyera repens
Gratiola officinalis
Groenlandia densa
Gagea bohemica
Gymnadenia odoratissima
Gymnocarpium dryopteris
Gymnocarpium robertianum
Gymnospermium altaicum
Grampus griseus Σταχτοδέλφινο
Grus grus Γερανός
Gynandriris monophylla
Gynandriris sisyrinchium
Gypsophila glomerata
Gypsophila muralis
Gavia arctica arctica Λαμπροβούτι
Glis glis argenteus Δασομυωξός
Garrulus glandarius atricapillus Κίσσα μαυροκέφαλη
Gypaetus barbatus aureus Γυπαητός
Gentiana verna balcanica
Gobio gobio balcanicus Γυφτόψαρο