Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Lathyrus hallersteinii
Lathyrus hierosolymitanus
Lathyrus hirsutus
Lathyrus inconspicuus
Lathyrus laxiflorus
Lathyrus neurolobus
Lathyrus nissolia
Lathyrus ochrus
Lathyrus pallescens
Lathyrus pratensis
Lathyrus sativus
Lathyrus saxatilis
Lathyrus setifolius