Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Astragalus sericophyllus
Astragalus sirinicus
Astragalus spruneri
Astragalus taygeteus
Ampelodesmos mauritanica
Alisma lanceolatum
Alisma plantago-aquatica
Atriplex recurva
Astragalus vesicarius
Asyneuma canescens
Asyneuma giganteum
Asyneuma limonifolium
Athamanta albanica
Athamanta arachnoidea
Athamanta densa
Athamanta macedonica
Anagallis tenella
Atriplex halimus Ατρίπληξ η άλιμος
Atriplex hastata Ατρίπλεξ ο άστατος
Campanula formanekiana