Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Rumex tuberosus creticus
Ruta chalepensis chalepensis
Ranunculus bulbosus bulbosus
Ranunculus ficaria bulbifer
Rupicapra rupicapra balcanica Αγριόγιδο
Ribes uva-crispa austro-europaeum Λαγοκερασιά
Rhodeus sericeus amarus Μουρμουρίτσα
Rattus rattus alexandrinus Μαυροποντικός
Rumex bucephaloforus aegaeus
Ranunculus acris acris
Rumex acetosella acetoselloides
Ranunculus incomparabilis
Ranunculus illyricus
Ranunculus sardous
Ranunculus gracilis
Ranunculus rumelicus
Ranunculus rionii
Ranunculus sartorianus
Ranunculus fontanus
Ranunculus aquatilis