Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Mergus merganser Χηνοπρίστης
Mercurialis perennis
Melilotus altissima Μελίλωτος ο υψηλότατος
Melanocorypha leucoptera Λευκόφτερη γαλιάντρα
Melanocorypha yeltoniensis Μαυρογαλιάντρα
Meles meles Ασβός
Medicago heyniana Μηδική του Χεϋνιάν
Mercurialis ovata Μερκουριαλίδα η ωοειδής
Micromys minutus Νανοπόντικας
Mentha aquatica
Mentha arvensis
Medicago arabica
Mentha microphylla
Medicago ciliaris
Medicago coronata
Mandragora autumnalis
Medicago disciformis
Mercurialis annua
Mentha suaveolens
Minuartia stellata