Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Crepis sancta
Crepis setosa
Crepis sibthorpiana
Crepis smyrnaea
Coregonus lavaretus Κορήγονος
Crepis turcica
Crepis tybakiensis
Crepis vesicaria
Coracias garrulus Χαλκοκουρούνα
Coluber nummifer Ζαμενής της Ρόδου
Crepis zacintha
Cressa cretica
Crithmum maritimum
Crithopsis delineata
Coluber caspius Ζαμενής (Αστραπόφιδο)
Cobitis vardarensis Βελονίτσα
Cobitis trichonica Τριχονοβελονίτσα
Cobitis stroumicae Θρακοβελονίτσα
Crocus boryi
Cobitis stephanidisi Θεροβελονίτσα