Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Carum rigidulum palmatum
Centaurea affinis pallidior
Dryopteris villarii pallida
Alcea pallida pallida
Centaurea cuneifolia pallida
Allium pallens pallens
Crocus pallasii pallasii
Pinus nigra pallasiana Ανατολικό μαυρόπευκο
Cerastium pumilum palens
Anthemis ammanthus paleacea Ανθεμίδα η παλεάκεα
Lunaria annua pachyrhiza
Lepidium hirtum oxyotum
Juniperus oxycedrus oxycedrus Αγριόκεδρο
Fraxinus angustifolia oxycarpa Νερόφραξος
Galium canum ovatum
Amelanchier ovalis ovalis Αμελάνχιερ το ωοειδές
Verbascum ovalifolium ovalifolium
Aquilegia ottonis ottonis
Veronica orsiniana orsiniana
Viola orphanidis orphanidis